Zmiana ustawień karty 4front Engineered Solutions 6022547

Karta 4Front Engineered Solutions 6022547 umożliwia użytkownikom wygodne zarządzanie ustawieniami dźwięku w systemach audio. Posiada wygodny system kontroli, który umożliwia użytkownikom zmianę ustawień głośności, basu, treble, balansu i innych. Można również ustawić ustawienia dźwięku dla różnych środowisk, takich jak gry, muzyka itp. Karta ta jest również wyposażona w wejścia i wyjścia, które pozwalają na podłączenie różnych typów sprzętu audio, w tym mikrofonów, słuchawek i głośników. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się lepszymi efektami dźwiękowymi.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty 4front Engineered Solutions 6022547

Dowiedz się, jak zmieniać rozmiar tekstu, tło pulpitu, rozmiar ikon, wygaszacz ekranu oraz inne ustawienia pulpitu lub ekranuw systemie Windows 11.

Zmiana rozmiaru tekstu, jasności wyświetlacza i rozdzielczości ekranu

Rozmiar tekstu i okien pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Oprócz innych ustawień ekranu można również dostosowaćrozdzielczość ekranu.

Uwaga:

Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiarui rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.

 1. W systemie Windows prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie, a następnie wybrać polecenie Ustawienia ekranu.

 2. Aby zmienić orientację wyświetlacza z poziomej na pionową lub odwrotnie, wybierz opcję z menu rozwijanego Orientacja wyświetlacza, a następnie kliknij polecenie Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Aby zmienić rozmiar tekstu i aplikacji, wybierz żądany rozmiar z menu rozwijanego Skala w obszarze Skala i układ. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Aby dostosować jasność, kliknij i przeciągnij pasek suwaka w obszarze Jasność i kolor. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Aby zmniejszyć ilość niebieskiego światła wyświetlanego przez ekran, włącz opcję Wyświetlanie nocne.

 3. Aby zaplanować oświetlenie nocne, kliknij strzałkę po prawej stronie przełącznika Oświetlenie nocne, a następnie włącz opcję Zaplanuj oświetlenie nocne.

  Aby zmienić rozdzielczość ekranu, wybierz rozdzielczość z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Uwaga:

  HP zaleca w większości przypadków korzystanie z rozdzielczości natywnej monitora, która jest oznaczona jako Zalecana.

  Jeśli posiadasz więcej niż jeden monitor, kliknij monitor, który chcesz dostosować, a następnie powtórz te kroki, aby zmienićrozdzielczość. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem.

Zmiana tła pulpitu Windows

Możesz spersonalizować wzór lub obraz w tle ekranu startowego.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.

  Aby zmienić obraz wyświetlany w tle, kliknij przycisk Tło.

  Wybierz obraz lub pokaz slajdów albo kliknij Przeglądaj, aby wybrać własny obraz lub pokaz slajdów.

  Aby zmienić sposób wyświetlania obrazu w tle, wybierz z menu rozwijanego opcję Dopasuj, Rozciągnij, Kafelek, Wyśrodkuj lub Łączony. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Dostosowanie ikon pulpitu

  Istnieje możliwość zmiany ustawień, aby dostosować wygląd ikon, wyświetlić ukryte ikony pulpitu i dodać nowe foldery lub skrótyna pulpicie.

  Zmiana rozmiaru ikon pulpitu

  Rozmiar ikon na pulpicie systemu Windows można zmienić.

  Aby zmienić wielkość ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, wybierz polecenie Widok, potem kliknij jedną z opcji Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.

  Uwaga:

  Rozmiar wszystkich ikon można szybko zmienić, klikając pulpit, a następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.

  Zmiana nazwy ikony na pulpicie

  Można zmienić nazwę ikony na pulpicie.

   Kliknij prawym przyciskiem ikonę, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij ikonę Zmień nazwę.

   Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

   Wyświetlanie brakujących ikon na pulpicie

   Jeśli na pulpicie brakuje wszystkich ikon, można je przywrócić, wykonując tę czynność.

   Jeśli brakuje wszystkich ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, kliknij polecenie Widok, a następnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokaż ikony pulpitu.

   Tworzenie nowego folderu

   Aby utworzyć nowy folder, który będzie wyświetlany na pulpicie, wykonaj następujące czynności.

    Aby utworzyć nowy folder na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pulpicie, z menu podręcznego wybierzpolecenie Nowy, a następnie Folder.

    Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

    Tworzenie nowego skrótu na pulpicie

    Aby utworzyć nowy skrót na pulpicie, przeciągnij i upuść aplikacje z menu Start na pulpit.

    Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie i wybrać polecenie Nowy, a następnie Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć skrót.

    Zmiana wyglądu okien i tekstu funkcji systemu Windows

    Wygląd systemu Windows można spersonalizować, wybierając kolory tekstu, tła tekstu, ramki okna i wiele innych elementów. Zmienićmożna również czcionkę i rozmiar tekstu różnych funkcji systemu Windows, jak elementów menu.

     Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie i wybierz polecenie.

     W oknie Ekran blokady można wybrać jedną z następujących opcji z menu rozwijanego:

      W centrum uwagi Windows: Wyświetla codzienne obrazy firmy Microsoft oraz wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows.Obraz: Umożliwia wybranie z folderu na komputerze zdjęcia, które ma być używane jako tło.Pokaz slajdów: Wyświetla kolejno wszystkie obrazy w folderze. Zawiera także inne opcje, które można dostosować dla pokazu slajdów.

     Dodatkowe ustawienia ekranu

     Otwórz właściwości karty wideo lub zaawansowane ustawienia wyświetlania, aby wyświetlić tryb pulpitu, ustawić częstotliwośćodświeżania lub zarządzać kolorem oraz innymi ustawieniami zaawansowanymi.

      Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit, a następnie wybierz Ustawienia ekranu. Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane wyświetlanie.

      W oknie Zaawansowane wyświetlanie wybierz wyświetlacz, aby sprawdzić bieżące ustawienia. Aby zmienić ustawienia wyświetlania dla innego wyświetlacza, kliknijwyświetlacz lub wybierz go z menu rozwijanego.

      Zmień wygaszacz ekranu

      W systemie Windows dostępne są liczne wygaszacze ekranu.

       W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień wygaszacz ekranu. Wyświetla się okno Ustawienia wygaszacza ekranu.

       Z menu wybierz żądany wygaszacz ekranu.

       Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).

       Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Przesuń wskaźnik myszy po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu.

       Wpisz wartość minutową w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.

       Uwaga:

       Upewnij się, że czas oczekiwania wygaszacza ekranu jest krótszy od czasu oczekiwania przed przejściem komputera w stan uśpienia.

       Aby po wznowieniu sesji wymagane było podanie danych logowania, zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania.

       Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Ustawienia wygaszacza ekranu.

       Rozwiązywanie problemów z wygaszaczem ekranu

       Jeżeli wygaszacz ekranu nie uruchamia się po upływie wybranego czasu, problem może dotyczyć działania niektórych urządzeń.Użyj ustawień dostępnych w narzędziu Menedżer urządzeń, aby zapobiec zakłócaniu działania wygaszacza ekranu przez te urządzeniasprzętowe.

        Kliknij ikonę Wyszukaj, a następnie wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania.

        Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

        Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które może zakłócać wygaszacz ekranu, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę tego urządzenia,aby otworzyć okno Właściwości.

        Niektóre urządzenia często zakłócające wygaszacz ekranu to myszy optyczne (Mysz i inne urządzenia wskazujące), „zawsze włączone” połączenie sieciowe (Karty sieciowe) a także urządzenia audio High Definition (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).

        Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie w polu Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.

        Uwaga:

        Jeżeli zostanie wyłączona możliwość wznawiania pracy komputera za pomocą myszy, pracę komputera można wznowić za pomocą klawiszaSpacja na klawiaturze.

        Kliknij przycisk OK, zamknij otwarte okna i ponownie uruchom komputer.

        Odłącz wszystkie zbędne urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, skanery i napędy USB.

        Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie jedna mysz, monitor i klawiatura.

        Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tychurządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż znajdziesz to, które powoduje problem.

Na karcie Ustawienia karty mo�na konfigurowa� i wy�wietla� w�a�ciwo�ci karty WiFi zainstalowanej w komputerze. Mo�e to by� jedna z nast�puj�cych kart:

Poni�ej przedstawiono opis ustawie� karty WiFi.

NazwaOpis

Szeroko�� kana�u 802. 11n (2, 4 GHz)

Umo�liwia ustawianie szeroko�ci kana�u dla wysokiej przep�ywno�ci w celu zmaksymalizowania wydajno�ci. Dla szeroko�ci kana�u mo�na okre�li� warto�� Automatycznie lub 20 MHz. Ustawieniem domy�lnym jest warto�� 20 MHz. Je�li kana�y 802. 11n zosta�y poddane ograniczeniom, nale�y u�y� opcji 20 MHz.

UWAGA: To ustawienie jest dost�pne tylko w przypadku nast�puj�cych kart WiFi:

 • Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
 • Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
 • Intel(R) WiFi Link 5300
 • Intel(R) WiFi Link 5100

Szeroko�� kana�u 802. 11n (5, 2 GHz)

Umo�liwia ustawianie szeroko�ci kana�u dla wysokiej przep�ywno�ci w celu zmaksymalizowania wydajno�ci. Ustawieniem domy�lnym jest warto�� Automatycznie.

 • Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
 • Tryb 802. 11n

  Standard 802. 11n zosta� rozszerzony wzgl�dem poprzednich standard�w 802. 11 przez dodanie obs�ugi funkcji MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umo�liwia zwi�kszenie przep�ywno�ci danych w celu zwi�kszenia szybko�ci transmisji. Aby ustawi� tryb standardu 802. 11n karty WiFi, wybierz opcj� W��czono lub Wy��czono. Ustawieniem domy�lnym jest warto�� W��czono.

  UWAGA: To ustawienie jest dost�pne tylko w przypadku nast�puj�cych kart WiFi:

 • Intel(R) WiFi Link 5300
 • UWAGA: Aby dla po��cze� 802. 11n osi�gn�� szybko�� transmisji wi�ksz� ni� 54 Mb/s, nale�y wybra� zabezpieczenia WPA2*-AES. Brak zabezpiecze� (opcja �adne) mo�na wybra� w celu umo�liwienia konfiguracji sieci i rozwi�zywania problem�w.

  Administrator mo�e w��czy� lub wy��czy� obs�ug� trybu wysokiej przep�ywno�ci w celu zmniejszenia zu�ycia energii, wyeliminowania konflikt�w z innymi pasmami lub wyeliminowania problem�w zwi�zanych ze zgodno�ci�.

  Kana� Ad Hoc

  O ile pozosta�e komputery w sieci Ad Hoc nie stosuj� innego kana�u od kana�u domy�lnego, nie ma potrzeby zmiany kana�u.

  Warto��: Umo�liwia wyb�r dozwolonego kana�u z listy.

 • 802. 11b/g: T� opcj� nale�y wybra� w przypadku korzystania z cz�stotliwo�ci pasma Ad Hoc 802. 11b i 802. 11g (2, 4 GHz). Domy�lnym kana�em dla tego pasma jest 11.
 • 802. 11a: T� opcj� nale�y wybra� w przypadku korzystania z cz�stotliwo�ci pasma Ad Hoc 802. 11a (5 GHz). Domy�lnym kana�em dla tego pasma jest 36.
 • UWAGA: Je�li kana� 802. 11a nie jest wy�wietlany, nie mo�na go wykorzysta� w inicjowanej sieci Ad Hoc.

  Zarz�dzanie energi� w sieci Ad Hoc

  Ustaw funkcje oszcz�dzania energii dla sieci Ad Hoc.

 • Wy��czono: Zaznacz w przypadku ��czenia si� z sieciami Ad Hoc, kt�re zawieraj� stacje nieobs�uguj�ce zarz�dzania energi� w sieci Ad Hoc.
 • Maksymalna oszcz�dno�� energii: Zaznacz, aby zoptymalizowa� czas eksploatacji baterii.
 • �rodowisko z zak��ceniami: Zaznacz, aby zoptymalizowa� wydajno�� lub w przypadku ��czenia si� z wieloma klientami.
 • UWAGA: Ta funkcja jest instalowana przez pakiet administratora tylko wtedy, gdy w komputerze zainstalowana zosta�a jedna z nast�puj�cych kart:

 • Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
 • Tryb Ad Hoc QoS

  Kontrola QoS w sieciach Ad Hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzacj� ruchu wychodz�cego z punktu dost�pu w sieci bezprzewodowej na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizacj� Wi-Fi Alliance* (WFA). Gdy funkcja WMM* jest w��czona, karta WiFi korzysta z niej w celu obs�ugi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytet�w dla sieci Wi-Fi*.

 • WMM w��czone
 • WMM wy��czone (ustawienie domy�lne)
 • Tryb HD

  Ta funkcja umo�liwia zmniejszenie zak��ce� i poprawienie jako�ci po��czenia w �rodowisku sieci WiFi z wieloma pobliskimi punktami dost�pu. Ustawienie to jest domy�lnie wy��czone.

  Zabezpieczenie trybu mieszanego

  Umo�liwia unikanie kolizji danych w �rodowisku mieszanym 802. 11b/11g/11a/11n. W �rodowisku, w kt�rym klienci mog� si� nawzajem nie s�ysze�, powinny by� u�ywane sygna�y RTS/CTS. W��czenie sygna�u zwrotnego CTS umo�liwia zwi�kszenie przepustowo�ci w �rodowisku, w kt�rym klienci znajduj� si� blisko siebie i mog� si� wykry�. (Funkcja sygna�u zwrotnego CTS nie jest obs�ugiwana w standardzie 802. 11n).

  Zarz�dzanie energi�
  (Widok administratora)

  Podczas tworzenia pakietu administratora opcja Zarz�dzanie energi� pozwala wybra� punkt r�wnowagi mi�dzy zu�yciem energii a wydajno�ci� karty WiFi.

  PSP - tryb oszcz�dzania energii
  CAM - tryb ci�g�ej aktywno�ci

  Wybierz jeden z nast�puj�cych tryb�w oszcz�dzania energii:

  PSP CAM: Karta klienta jest zasilana ca�y czas.
  PSP, poziom 1: Maksymalna moc transmisji.
  PSP, poziom 2-4: Maksymalizacja mocy transmisji.
  PSP, poziom 5: Maksymalizacja czasu pracy baterii.
  PSP, automatycznie: Ustawienie domy�lne: PSP, poziom 5.

  UWAGA: Oszcz�dno�� zu�ycia energii zale�y od ustawie� infrastrukturalnych.

  Tryb nag��wka komunikatu

  Ustawianie d�ugo�ci nag��wka komunikatu odbieranego przez punkt dost�pu podczas inicjowania po��czenia. Aby zapewni� optymaln� przepustowo�� sieci, zawsze nale�y u�ywa� opcji Automatyczny nag��wek komunikatu transmisji. Opcja Automatyczny nag��wek komunikatu transmisji umo�liwia automatyczne wykrywanie nag��wka komunikatu. Je�li obs�ugiwane s� kr�tkie nag��wki komunikatu, nale�y ich u�ywa�. Je�li nie, nale�y u�ywa� opcji D�ugi nag��wek komunikatu transmisji.

  UWAGA: To ustawienie jest dost�pne tylko w przypadku kart WiFi klienta Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

  Agresywno�� mobilno�ci

  To ustawienie umo�liwia okre�lanie stopnia agresywno�ci mobilno�ci klienta sieci bezprzewodowej w celu zwi�kszenia jako�ci po��czenia z punktem dost�pu.

  Kliknij opcj� U�yj warto�ci domy�lnej , aby znale�� punkt r�wnowagi mi�dzy brakiem mobilno�ci i wydajno�ci� lub wybierz warto�� z listy.

  Warto�ci:

  0: Bez mobilno�ci: Oznacza brak mobilno�ci klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obni�enie jako�ci po��czenia powoduje prze��czenie na inny punkt dost�pu.
  1-3: Zezwalaj na mobilno��
  2: Ustawienie domy�lne: R�wnowa�y brak mobilno�ci i wydajno��.
  4: Maksymalna mobilno��

  Rozszerzenie przep�ywno�ci

  Zmiana warto�ci kontroli pakiet�w.

 • W��czone: Zaznacz, aby w��czy� rozszerzenie przep�ywno�ci.
 • Wy��czono: (ustawienie domy�lne) Zaznacz, aby wy��czy� rozszerzon� przep�ywno��.
 • Moc transmisji

  Zmniejszenie poziomu mocy transmisji powoduje zmniejszenie zasi�gu ��czno�ci radiowej WiFi.

  Ustawienie domy�lne: Najwy�sze ustawienie poziomu mocy.

  Transmisja minimalna: Najmniejszy zasi�g: Ustawianie najni�szego poziomu mocy transmisji dla karty. Umo�liwia rozszerzenie liczby obszar�w zasi�gu i ograniczenie obszaru zasi�gu. Aby zwi�kszy� og�ln� jako�� transmisji, a tak�e unikn�� przeci��enia i zak��ce� innych urz�dze�, nale�y zmniejszy� obszar zasi�gu.
  Transmisja, poziom 1; Transmisja, poziom 2; Transmisja, poziom 3: Ustawiane w zale�no�ci od wymaga� obowi�zuj�cych w danym kraju.
  Transmisja maksymalna: Najwi�kszy zasi�g: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Nale�y zaznaczy�, aby uzyska� maksymaln� wydajno�� i zasi�g w �rodowiskach z ograniczon� liczb� dodatkowych urz�dze� radiowych.

  Je�li wybrana zostanie opcja Bez zmian, ustawienie to nie zostanie zmienione na komputerze u�ytkownika.

  UWAGA: Ustawienie optymalne dla u�ytkownika to moc transmisji na mo�liwie najni�szym poziomie, zapewniaj�ca jednak dobr� jako�� komunikacji. Ustawienie takie umo�liwia dzia�anie maksymalnej liczby urz�dze� bezprzewodowych w zag�szczonych obszarach i zredukowanie zak��ce� innych urz�dze�, z kt�rymi dzielona jest przestrze� radiowa.

  UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie w przypadku korzystania z trybu Sie� (infrastruktura) lub Ad Hoc.

  Tryb sieci bezprzewodowej

  Okre�l tryb u�ywany do ��czenia z sieci� WiFi:

 • Tylko 802. 11a : Umo�liwia ��czenie karty WiFi tyko z sieciami 802. 11a.
 • Tylko 802. 11b : Umo�liwia ��czenie karty WiFi tyko z sieciami 802. 11b.
 • Tylko 802. 11g : Umo�liwia ��czenie karty WiFi tyko z sieciami 802. 11g. 11a i 802. 11g: Umo�liwia ��czenie karty WiFi tyko z sieciami 802. 11a, 802. 11g: (ustawienie domy�lne) ��czenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802. 11b lub 802.
 • UWAGA: Tryby sieci bezprzewodowej (typy modulacji) okre�laj� wykryte punkty dost�pu wy�wietlane na li�cie Sieci WiFi.

  Ustawienie zarządzania energią na karcie sieciowej - Windows Client | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 4 min

  Ten artykuł zawiera rozwiązanie umożliwiające wyłączenie zarządzania energią karty sieciowej na jednym komputerze.

  Ma zastosowanie do: systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 / Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  Oryginalny numer KB: 2740020

  Podsumowanie

  Ulepszenia wprowadzone w systemie Windows 7 do zarządzania ustawieniami zasilania dla kart sieciowych znacznie zmniejsza liczbę fałszywych wznawień. Umożliwia to komputerom uśpienie przez dłuższy czas podczas bezczynności. Ponadto można skonfigurować ustawienia zarządzania energią w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników za pośrednictwem właściwości urządzenia, standardowych ustawień rejestru.

  Podczas wdrażania systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 można wyłączyć następujące ustawienie zarządzania energią karty sieciowej na niektórych komputerach:

  Zezwalanie komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu zaoszczędzenia energii

  Więcej informacji

  Ustawienie Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu zapisania ustawienia zasilania określa, jak karta sieciowa jest obsługiwana, gdy komputer przechodzi w stan uśpienia. To ustawienie może być używane, jeśli sterownik błędnie przedstawia sposób obsługi stanów snu.

  System Windows nigdy nie wyłącza karty sieciowej z powodu braku aktywności. Gdy to ustawienie jest zaznaczone (włączone), system Windows przełącza kartę sieciową w stan uśpienia, a po wznowieniu powoduje powrót do D0. Jeśli to ustawienie nie jest zaznaczone (wyłączone), system Windows całkowicie zatrzymuje urządzenie i wznawia jego ponowne inicjowanie. To ustawienie jest przydatne, jeśli sterownik karty sieciowej mówi, że obsługuje przechodzenie do różnych stanów uśpienia i z powrotem do D0, ale ostatecznie nie obsługuje tej funkcji.

  Możesz użyć Menedżer urządzeń, aby zmienić ustawienia zarządzania energią dla karty sieciowej. Aby wyłączyć to ustawienie w Menedżer urządzeń, rozwiń węzeł Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, wybierz pozycję Właściwości, wybierz kartę Zarządzanie energią, a następnie wyczyść pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.

  W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 masz dwa dodatkowe pola wyboru na karcie Zarządzanie energią dla karty sieciowej, która określa, czy to urządzenie może wybudzić komputer:

  • Zezwalaj temu urządzeniu na wznawczanie komputera
  • Zezwalaj tylko na uruchomienie magicznego pakietu na komputerze
  • Uwaga

   Aby powyższe ustawienia działały, może być również konieczne włączenie ustawień systemu BIOS w celu włączenia usługi WOL. Określone ustawienia systemu BIOS zależą od producenta komputera.

   Jednak w przypadku niektórych instalacji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 można użyć rejestru, aby wyłączyć ustawienie Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu zaoszczędzenia zasilania karty sieciowej. Możesz też użyć rejestru, aby skonfigurować opcje wznawczania opisane powyżej.

   Jak wyłączyć zarządzanie energią karty sieciowej na jednym komputerze za pomocą Edytora rejestru

   Ważna

   W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia kopii zapasowych, przywracania i modyfikowania rejestru, zobacz artykuł Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie rejestru systemu Microsoft Windows.

   Aby wyłączyć ustawienie zarządzania energią karty sieciowej dla jednego komputera, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom, wpisz ciąg ntdsutil w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

   2. Odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\DeviceNumber

    DeviceNumber to numer karty sieciowej. Jeśli na komputerze jest zainstalowana pojedyncza karta sieciowa, numer urządzenia to 0001.

   3. Wybierz pozycję PnPCapabilities.

   4. W menu Edycja wybierz polecenie Modyfikuj.

   5. W polu Dane wartości wpisz 24, a następnie wybierz przycisk OK.

    Domyślnie wartość 0 wskazuje, że zarządzanie energią karty sieciowej jest włączone. Wartość 24 uniemożliwi systemowi Windows 7 wyłączenie karty sieciowej lub pozwoli karcie sieciowej na wznawienie komputera z rezerwy.

   6. W menu Plik kliknij polecenie Wyjdź.

   Informacje dodatkowe

   Dostępne są trzy opcje właściwości zarządzania energią karty sieciowej:

  • Opcja 1. Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu zaoszczędzenia energii
  • Opcja 2. Zezwalaj temu urządzeniu na wznawanie komputera
  • Opcja 3. Zezwalaj tylko na uruchomienie magicznego pakietu na komputerze
  • Różne możliwe kombinacje, które istnieją wraz z ich wartości dword (dziesiętne i szesnastkowe) są:

  • Opcja 1 i opcja 2 są zaznaczone, opcja 3 nie jest zaznaczona: ta kombinacja jest domyślna i dlatego jej wartość to 0.
  • Opcja 1, opcja 2 i opcja 3 są zaznaczone: wartość staje się 0x100 (256).
  • Zaznaczono tylko opcję 1: wartość staje się 0x110 (272). .
  • Opcja 1 nie jest zaznaczona (zwróć uwagę, że opcja 2 i opcja 3 zostaną wyszarzone w wyniku): wartość staje się 0x118 (280).
  • Konflikt występuje dla wartości DWORD dla ostatniego kroku, w którym opcja 1 jest sprawdzana tylko wtedy, gdy następujące kroki są wykonywane dokładnie tak, jak wspomniano poniżej:

  • Jeśli zaznaczysz wszystkie pola, wartość to 256 (0x100).
  • Jeśli wyczyść zaznaczenie pola 1, pozostałe dwa zostaną wyszarzone, a wartość zmieni się na 280 (0x118).
  • Jeśli zaznaczysz wszystkie pola z wyjątkiem trzeciego, wartość PNPCapabilities stanie się wartością 0.
  • Jeśli krok 2 zostanie powtórzony, wartość stanie się 24 (0x18).
  • Teraz wartości są różne dla tego samego ustawienia, ponieważ sposób, w jaki został osiągnięty.

   W celu wdrożenia, aby opcja 1 została wyczyszczona, należy użyć wartości 24 (0x18). Domyślnie zaznaczone są opcje 1 i 2. Jest taka sama jak wartość DWORD 0 tego klucza, mimo że klucz domyślnie nie istnieje w rejestrze. W związku z tym utworzenie tego klucza z wartością 24 (0x18) w procesie skryptu wdrożenia/kompilacji spowoduje wstrzyknięcie tego wpisu do rejestru, co z kolei powinno usunąć zaznaczenie pierwszego pola podczas uruchamiania serwera.

   W ten sam sposób, jeśli chcesz, aby opcja 1 była zaznaczona, gdy opcja 2 i 3 została wyczyszczona, wymagana wartość to 10 (0x16).

   Jest to całkowicie z założenia.

  Dodatkowe zasoby

  Zmiana ustawień karty 4front Engineered Solutions 6022547

  Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty 4front Engineered Solutions 6022547

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty 4front Engineered Solutions 6022547