Wskazówka dotycząca montażu Epson Perfection 1200photo

Instalacja skanera Epson Perfection 1200photo jest szybka i łatwa. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z instrukcją instalacji skanera i zainstalować oprogramowanie. Następnie upewnij się, że skaner jest podłączony do komputera i podłączony do gniazdka. Po podłączeniu skanera do komputera uruchom oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji. Po ukończeniu instalacji, skaner Epson Perfection 1200photo jest gotowy do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca montażu Epson Perfection 1200photo

Jeśli wystąpiły problemy z jakością wydruku, należy porównać je z przedstawionymi na poniższych ilustracjach. Kliknij podpis pod ilustracją, która najbardziej przypomina otrzymany wydruk.

Poziome pasy

Upewnij się, że w podajniku arkuszy papier załadowano stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do góry.

Uruchom program narzędziowy Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), aby wyczyścić zatkane dysze tuszu.
Patrz sekcja Czyszczenie głowicy drukującej

Pojemnik z tuszem należy wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od otworzenia próżniowego opakowania.

Staraj się używać oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson.

Sprawdź lampkę wskaźnika poziomu tuszu  (Seria SX200/TX200). Jeśli lampka miga, wymień odpowiedni pojemnik. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html/ink_4. htm#s-00800-00400">Wymiana pustego pojemnika z tuszem

Sprawdź stan pojemnika z tuszem, korzystając z programu EPSON Status Monitor 3 (Windows) lub EPSON StatusMonitor (Mac OS X). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html/ink_1. htm#s-00800-00100">Sprawdzanie stanu pojemnika z tuszem
Jeśli wykres wskazuje na niski poziom tuszu lub jego brak, wymień odpowiedni pojemnik z tuszem.

Upewnij się, że wybrane w sterowniku drukarki ustawienie opcji Paper Type (Typ papieru) jest odpowiednie dla papieru załadowanego do drukarki. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html/paper_4. htm#s-00400-00500">Wybieranie odpowiedniego rodzaju papieruBrak wyrównania w pionie lub pasy

Uruchom program narzędziowy Print Head Alignment (Wyrównanie głowicy drukującej). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html/maint_3. htm#s-00900-00300">Wyrównywanie głowicy drukującej

Wyczyść pole wyboru High Speed (Duża szybkość) w oknie Advanced (Zaawansowane) w sterowniku drukarki (Windows). Szczegółowe informacje zawiera pomoc online.

Nieprawidłowe lub brakujące kolory

W systemie Windows wyłącz ustawienie Black Ink Only (Tylko czarny tusz) w oknie Advanced (Zaawansowane) sterownika drukarki.
W systemie Mac OS X zmień ustawienie Color (Kolor) na Color (Kolor) w opcji Print Settings w oknie dialogowym Print (Drukuj) sterownika drukarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy elektronicznej sterownika drukarki.

Dostosuj ustawienia kolorów w aplikacji lub w ustawieniach sterownika drukarki.
W systemie Windows sprawdź okno Advanced (Zaawansowane).
W systemie Mac OS X sprawdź okno dialogowe Print Settings w oknie dialogowym Print (Drukuj).


Jeśli obraz wskazuje na niski poziom tuszu lub jego brak, wymień odpowiedni pojemnik z tuszem.

Jeśli pojemniki z tuszem właśnie wymieniono, upewnij się, że nie upłynął termin ważności podany na opakowaniu. Jeśli drukarka nie była używana przez dłuższy czas, wymień pojemniki z tuszem. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html/ink_5. htm#s-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniemPoplamiony lub rozmazany wydruk

Używaj tylko papieru zalecanego przez firmę Epson.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specjalnych nośników firmy Epson, kliknij kartę Dodatek w prawym górnym rogu okna przewodnika użytkownika, a następnie kliknij Informacje o urządzeniu, Tusz i papier.

Upewnij się, że drukarka stoi na płaskiej, stabilnej powierzchni, która jest większa od podstawy urządzenia. Drukarka nie będzie działać poprawnie, jeśli będzie przechylona.

Upewnij się, że papier nie jest uszkodzony, brudny lub zbyt stary.

Upewnij się, że papier jest suchy i że załadowany jest stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do góry.

Jeśli papier jest zawinięty w kierunku strony do drukowania, należy go wyprostować lub wywinąć lekko w drugą stronę.

Każdy arkusz wyjmij z tacy wyjściowej bezpośrednio po jego wydrukowaniu.

W przypadku drukowania na błyszczącym nośniku umieść pod stosem wydruków arkusz podtrzymujący (lub arkusz zwykłego papieru) albo wkładaj arkusze papieru pojedynczo.

Nie dotykaj ani nie dopuść do zetknięcia jakichkolwiek przedmiotów z zadrukowaną stroną papieru z błyszczącym wykończeniem. Aby uniknąć problemów z wydrukami, postępuj zgodnie z instrukcjami dla danego papieru.

Ten silnik wyst�puje w wielu rodzajach pojazd�w i w r�nych wariantach. Charakteryzuje si� znacznym zabudowaniem, co dla mechanika mo�e oznacza� pewne ryzyko podczas ustawiania rolki napinaj�cej. Aby umo�liwi� wygodn� wymian� paska proponujemy zapozna� si� z praktyczn�, instrukcj� dotycz�c� monta�u.

Prace przygotowawcze dotycz�ce demonta�u:

• Wymontowa� prawy reflektor
• Wymontowa� przew�d doprowadzaj�cy powietrze
• Zwolni� pojemnik cieczy ch�odz�cej
• Zwolni� z uchwytu pojemnik rezerwowy wspomagania, odsun�� na bok
• Usun�� tylko g�rn� os�on� paska z�batego
• Wymontowa� pomp� pr�niow�
• Wymontowa� doln� os�on�
• Poluzowa� i �ci�gn�� pasek wielorowkowy
• Odkr�ci� 3 �ruby mocuj�ce napinacz
• Wymontowa� pasek nap�d�w pomocniczych

Ustawi� wa� korbowy na GMP. Oznakowanie stopnia zamachu w skrzyni bieg�w musi zbiega� si� z oznakowaniem na obudowie (1) (2) (patrz ilustracja 1).
Zdemontowa� pokryw� zawor�w. Zamontowa� z ty�u linijk� wa�u rozrz�du ustawiaj�c j� w lewo i w prawo za pomoc� odpowiednich szczelinomierzy.
OE (T 3418) Linijka znajduje si� tak�e w zestawie CONTI ®TOOL BOX. (patrz ilustracja 2)

Je�eli nie mo�na zamontowa� linijki, nale�y obr�ci� wa�em korbowym o jeden pe�en obr�t.
U�y� na pompie wtryskowej narz�dzia blokuj�cego (ewentualnie lekko nasmarowa�).
Narz�dzie blokuj�ce: OE (3359)
Tak�e tutaj mo�na skorzysta� z blokady z zestawu CONTI ® TOOL BOX. Lekko poluzowa� 3 �ruby w pod�u�nych otworach. (patrz ilustracja 3)

Uwaga:
Typ A: wymieni� �ruby.
Typ B: �ruby mog� by� nadal u�ywane.

Wskaz�wka:
W �adnym razie nie wolno odkr�ci� g��wnej nakr�tki piasty pompy wtryskowej.

Dalsze post�powanie:
Za�o�y� mostek silnikowy lub zabezpieczy � odpowiednio blok silnikowy (podeprze� silnik). Dopiero teraz mo�na odkr�ci� wewn�trzne �ruby (1) poduszki silnika i zewn�trznego uchwytu (3).
Nast�pnie odkr�ci� �ruby le��ce po�rodku (2).
Usun�� wspornik poduszki silnika.
Teraz wymontowa� uchwyt mocuj�cy silnika (6) odkr�caj�c 3 �ruby mocuj�ce (5) go w bloku silnika (patrz ilustracja 4).

Nast�pnie odkr�ci� t�umik drga�. Wymontowa� �rodkow� i doln� os�on� paska rozrz�du.

Ponownie skontrolowa� pokrywanie si� oznakowania na skrzyni bieg�w. (patrz ilustracja 1)
Dopiero wtedy lekko poluzowa� nakr�tk� rolki napr�aj�cej (3). Rolk� napr�aj�c� poluzowa� za pomoc� dwuotworowego klucza (OE 3387 lub z CONTI ® TOOL BOX) odkr�caj�c w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara. (patrz ilustracja 5) Teraz zdemontowa� pasek z�baty. pl/UserFiles/Image/upload/figure_5. jpg"/>

Nigdy nie wolno przekr�ca� oddzielnie samym ko�em wa�u korbowego lub wa�ka rozrz�du bez zamontowanego paska rozrz�du (niebezpiecze�stwo uszkodzenia silnika).

Monta�:
Zamontowa� przyrz�d przytrzymuj�cy w kole wa�ka rozrz�du. Przyrz�d przytrzymuj�cy: OE (3036, lub z CONTI ® TOOL BOX). �rub� poluzowa� o kilka skr�t�w gwintu. W razie potrzeby zastosowa� na kole wa�ka rozrz�du �ci�gacz i �ci�gn�� ko�o. OE (T- 40001 lub u�y� narz�dzia uniwersalnego z CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 6)

Uwaga:
Linijki wa�u rozrz�du nigdy nie wolno u�ywa� podczas �ci�gania i mocowania ko�a wa�u rozrz�du jako przytrzymywacza.
OT – sprawdzi� jeszcze raz oznakowanie. (patrz ilustracja 1) Teraz mo�na za�o�y� nowy pasek z�baty, zak�adaj�c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara.

Wskaz�wka dotycz�ca monta�u rolki napinaj�cej:
Przytrzymywacz p�yty g��wnej koniecznie musi le�e� we wg��bieniu.
Ustawi� ko�o pompy wtryskowej mniej wi�cej po�rodku pod�u�nych otwor�w.
Zdemontowane ko�o wa�u razem z paskiem rozrz�du ponownie zamontowa� lekko dokr�caj�c r�k� �rub�.
Ko�o wa�u rozrz�du musi si� jeszcze da� kr�ci� na sto�ku. (patrz ilustracja 7)

Teraz nale�y przekr�ci� rolk� napr�aj�c� w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara, stosuj�c dwuotworowy dokr�cacz nakr�tek (z CONTI ® TOOL BOX). Naci�cia i oznakowania na przodzie rolki napinaj�cej koniecznie musz� si� pokrywa�. Nast�pnie nale�y przykr�ci� nakr�tk� rolki napinaj�cej z si�� 20 Nm (3) (patrz ilustracja. pl/UserFiles/Image/upload/figure_8. jpg"/>

Je�li przypadkiem mimo�r�d zosta� zbyt mocno przykr�cony, nale�y najpierw ca�kowicie poluzowa� rolk� napinaj�c�, a potem ponownie napi��.
OT – ponownie sprawdzi� oznakowanie (patrz ilustracja 1).

Doci�gn�� �rub� ko�a wa�u rozrz�du do 45 Nm.
Przy luzowaniu ponownie u�y� przyrz�du przytrzymuj�cego. (OE 3036 lub CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 9)

Dokr�ci� lu�ne �ruby ko�a pompy wtryskowej.
(Uwaga: w razie potrzeby nale�y wymieni� �ruby! ).
Momenty dokr�caj�ce:
�ruby wersja A: 20 Nm
�ruba (y) wersja B: 25 Nm
(patrz ilustracja 3)
Usun�� linijk� wa�u rozrz�du (patrz ilustracja 2).
Usun�� blokuj�ce narz�dzia z pompy wtryskowej.
Obr�ci� wa�em korbowym dwa razy w kierunku pracy silnika.
Oznaczenia musz� si� ponownie pokrywa�.

Bardzo wa�na czynno�ci� jest ustawienie napi�cia paska rozrz�du: w przypadku niew�a�ciwego post�powania mo�e doj�� w wyniku zbyt ma�ego napi�cia paska z�batego do uszkodzenia rolki napinaj�cej

Zasady post�powania:
Zamontowa� linijk� wa�u rozrz�du. U�y� narz�dzi blokuj�cych. Napi�cie paska z�batego ewentualnie ponownie skontrolowa� na rolce napinaj�cej za pomoc� lusterka. Oznakowania na rolce musz� si� koniecznie pokrywa�. (patrz ilustracja 10). W razie potrzeby wyregulowa� i po 2 kolejnych obrotach silnika ponownie skontrolowa� stosuj�c takie same kroki jak opisano powy�ej.
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci ni� demonta�. pl/UserFiles/Image/upload/figure_10. jpg"/>

�ruby poduszki silnika musz� dok�adnie dochodzi� do kraw�dzi (patrz ilustracja 4).
Poduszka silnika musi by� ustawiona r�wnolegle do silnika.

Pasek nap�d�w pomocniczych nale�y sprawdzi� pod k�tem jego stanu, w razie potrzeby wymieni� na nowy. Napinacz skontrolowa� pod k�tem ich funkcjonowania:

Po uruchomieniu silnika:
Skontrolowa� czy nie wyst�puj� jakie� dziwne odg�osy. W razie potrzeby sprawdzi� napr�enie.
Nowe �ruby ko�a pompy wtryskowej (wersja A) dokr�ci� o kolejne 90�. (patrz ilustracja 3)
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci jak demonta�. Sprawdzi� ustawienie reflektora i ewentualnie je wyregulowa�.
Przeprowadzi� jazd� pr�bn�. Wymian� paska rozrz�du oznaczy� na naklejce (patrz ilustracja 11

Zrod�o: www. pl

Uchwyt montażowy | SICK
 • Strona startowa
 • ProduktyAkcesoriaSystemy montażoweUchwyt montażowy

Uchwyt montażowy

2059271

Szczegóły techniczne.

Pliki do pobrania

Dane celne

 • Dane techniczne

  Grupa akcesoriówUchwyty montażowe i płytki mocujące
  Rodzina akcesoriówKątownik mocujący
  MateriałStal nierdzewna V2A (1. 4301)
  OpisKątownik mocujący do LMS5xx (do doposażenia, jeśli używany jest już 2018303)
 • Klasyfikacje

  ECl@ss 5. 027279202
  ECl@ss 5. 1. 427279202
  ECl@ss 6. 027279202
  ECl@ss 6. 227279202
  ECl@ss 7. 027279202
  ECl@ss 8. 127279202
  ECl@ss 9. 027273701
  ECl@ss 10. 027273701
  ECl@ss 11. 027273701
  ECl@ss 12. 027273701
  ETIM 5. 0EC002615
  ETIM 6. 0EC002615
  ETIM 7. 0EC002615
  ETIM 8. 0EC002615
  UNSPSC 16. 090132131023

Rysunki techniczne

Rysunek wymiarowy

Wskazówka dotycząca montażu

Wskazówka dotycząca montażu Epson Perfection 1200photo

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca montażu Epson Perfection 1200photo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca montażu Epson Perfection 1200photo