Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B

Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B określa wymagania dotyczące wypełniania krótkich formularzy przez użytkowników. Specyfikacja jest ważnym narzędziem, które umożliwia tworzenie formularzy, które są przejrzyste, łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji. Specyfikacja zawiera wytyczne dotyczące wszystkich elementów formularza, w tym pola wprowadzania, wyboru, układu i obsługiwanych formatów danych. Specyfikacja zapewnia również wytyczne dotyczące wyświetlania komunikatów błędów i powiadomień, które mają na celu pomóc użytkownikom w wypełnianiu formularza poprawnie. Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B jest ważnym narzędziem, które zapewnia, że ​​formularze są przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B

Omówienie interfejsu użytkownika edytora formularzy aplikacji opartej na modelu dla Power Apps - Power Apps | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

W tym artykule opisano edytor formularzy klasycznych.

Zalecamy, aby dodać i projektant formularzy kart dla formularzy aplikacji opartych na modelu. Więcej informacji: Omówienie opartego na modelu Projektanta formularzy

Edytor formularzy wyświetla polecenia na trzech kartach: Plik, Strona główna, i Wstaw.

 • Karta Plik
 • Karta Strona główna
 • Karta Wstaw
 • Edytor formularzy jest podzielony na trzy obszary: Nawigacja, Treść i Eksplorator.

  Nawigacja
  Znajdują się po lewej stronie. Użyj obszaru nawigacji, aby kontrolować dostęp do powiązanych tabel albo dodawać łącza do adresów URL, które mają być wyświetlane w głównym okienku formularza. Aby edytować ustawienia nawigacji, należy najpierw wybrać polecenie Nawigacja w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

  Formularze główne udostępniają opcje nawigacji za pomocą paska nawigacji, ale korzystają z tych samych danych w obszarze nawigacji, aby kontrolować, które opcje nawigacji są dostępne. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/use-the-form-editor-legacy" data-linktype="relative-path">Edytowanie nawigacji

  Treść
  Znajduje się na środku. Aby kontrolować układ formularza należy użyć obszaru treści. Można zaznaczać i przeciągnąć elementy formularza, aby je umieszczać w wybranym miejscu. Dwukrotne kliknięcie elementu spowoduje otwarcie właściwości elementu.

  Domyślnie, dla formularzy głównych dla Sprawa, Kontakt i Konto, pierwsza sekcja na karcie Krótki opis ukazuje formularz karty konta lub kontaktu typu Skrócony formularz. W przypadku tabel niestandardowych ta sekcja nie jest dostępna domyślnie. Możesz dodać nową sekcję z formularzem skróconym. Formularz karty wyświetla maksymalnie pięć kolumn. Poza kolumnami nie jest możliwe pokazanie innych formantów na niebieskim kafelku, nawet jeśli znajdują się one w formularzu skróconym.

  Uwaga

  Aby zachować format karty (jak pokazano na poniższym obrazie), zaleca się, aby nie przenosić formularza skróconego do żadnej innej sekcji formularza. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/media/card-format. png" alt="Format karty. " data-linktype="relative-path"/>

  Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy

 • Aby dodać kolumnę, zaznacz je w Eksploratorze kolumn i przeciągnij do sekcji.

 • Aby dodać element, który nie jest kolumną, wskaż, gdzie chcesz go umieścić, i użyj odpowiedniego polecenia z karty Wstaw, aby je dodać.

 • Aby usunąć element, zaznacz go i użyj polecenia Usuń w grupie Edycja na karcie Strona główna.

 • Aby edytować element Nagłówek lub Stopka formularza, należy najpierw zaznaczyć odpowiednie polecenie w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

  Eksplorator
  Znajduje się po prawej stronie. Zawartość obszaru eksploratora zależy od kontekstu.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Treść, Nagłówek lub Stopka, zobaczysz Eksploratora kolumn. Używaj Eksploratora kolumn do przeciągania kolumn, które mają być wyświetlane w sekcji w formularzu albo w obrębie nagłówka lub stopki. W formularzu można umieścić wiele razy tę samą kolumnę. Używaj przycisku Nowa kolumna jako skrótu, aby utworzyć nową kolumnę.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Nawigacja, zobaczysz Eksploratora relacji. Przeciągaj dowolne relacje do jednej z grup w obszarze nawigacji. Tej samej relacji nie można dodać dwa razy. Relacje są dostępne w oparciu o to, jak są skonfigurowane. Po skonfigurowaniu relacji tak, aby nie była wyświetlane, nie będzie widoczna w Eksploratorze relacji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania domyślnych opcji wyświetlania dla relacji, zobacz Element okienka nawigacji dla tabeli podstawowej.

  Można użyć przycisków Nowa relacja 1:N i Nowa relacja N:N jako skrótów dodawania nowych relacji między tabelami.

  Karta Plik

  Wybierz kartę Plik, aby dodać/przejrzeć następujące opcje:

 • Nowe działanie Dodaj nowe działanie
 • Nowy wiersz Dodaj nowy wiersz
 • Narzędzia Korzystaj z opcji, takich jak Importowanie danych, Wykrywanie duplikatów i Kreator usuwania zbiorczego
 • Opcje Zmień domyślne ustawienia wyświetlania, aby spersonalizować rozwiązanie domyślne i zarządzać własnymi szablonami wiadomości e-mail
 • Ogólne
 • Synchronizacja
 • Działania
 • Formaty
 • Szablony wiadomości e-mail
 • Podpisy wiadomości e-mail
 • Wiadomość e-mail
 • Prywatność
 • Języki
 • Pomoc
 • Zamknij
 • Karta Strona główna

  Na karcie Strona główna są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

  GrupowyCommandOpis
  ZapiszZapisz (Ctrl+S)Zapisywanie formularza. Zapisz jakoTworzenie kopii tego formularza z inną nazwą. Zapisz i zamknijZapisywanie formularza, a następnie zamknięcie edytora formularzy. PublikowaniePublikowanie formularza. Więcej informacji: Publikowanie dostosowańEdytujZmień właściwościZmiana właściwości zaznaczonego elementu w treści.

  Zobacz następujące sekcje w zależności od wybranego elementu:

  - Właściwości karty
  - Właściwości sekcji
  - Wspólne właściwości kolumny
  - Specjalne właściwości kolumny
  - Właściwości podsiatki
  - Właściwości skróconej kontrolki

  UsuńUsuń wybraną pozycję. Cofnij (Ctrl+Z)Cofnij poprzednią akcję. Wykonaj ponownie (Ctrl+Y)Wykonaj ponownie poprzednią akcję. WybieranieTreśćEdytuj główną treść formularza. NagłówekEdytuj nagłówek formularza. StopkaEdytuj stopkę formularza. NawigacjaEdytuj nawigację formularza.

  Więcej informacji: Edytowanie nawigacji

  FormularzReguły biznesoweWyświetlaj, edytuj lub twórz nowe reguły biznesowe za pomocą Eksploratora reguł biznesowych. Uwaga: W przypadku formularzy interaktywnych obsługiwany jest tylko zakres „Encja” i „Wszystkie formularze”. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form" data-linktype="relative-path">Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

  Właściwości formularzaWięcej informacji: Właściwości formularzaWersja zapoznawczaUżyj, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał po opublikowaniu. Możesz również wyświetlić podgląd, aby przetestować skrypty skojarzone ze zdarzeniami. Włącz role zabezpieczeńUżyj tej opcji, aby ustawić role zabezpieczeń, które będą miały dostęp do formularzy. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/control-access-forms" data-linktype="relative-path">Kontrolowanie dostępu do formularzy Ważne: Jeśli tworzysz nowy formularz, tylko role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu będą miały do niego dostęp. Dostęp do innych ról zabezpieczeń należy najpierw przypisać, a dopiero wtedy inni będą mogli go używać. Pokaż zależnościPokazywanie, które składniki rozwiązania zależą od tego formularza, a które są wymagane przez ten formularz. Właściwości zarządzanePolecenie Właściwości zarządzane ma dwie właściwości Dostosowywalne i Można usunąć. Ustawienie tych wartości na wartość false oznacza, że formularza nie będzie można dostosować ani usunąć po umieszczeniu go w rozwiązaniu, eksportować rozwiązania jako rozwiązania zarządzanego, a następnie importować tego rozwiązania zarządzanego do innego środowiska. com/pl-pl/power-platform/alm/managed-properties-alm" data-linktype="absolute-path">Właściwości zarządzaneUaktualnienieScal formularzeJeśli ma to zastosowanie, ta opcja umożliwia scalenie tego formularza z formularzem z poprzedniej wersji formularza Dynamics 365

  Karta Wstaw

  Na karcie Wstaw są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

  GrupujPolecenieObszarDodawanie sekcji do wybranej karty. Można uwzględnić sekcję zawierającą od jednej do czterech kolumn.

  Możesz także w formularzach interakcyjnych wstawić panel informacji referencyjnych. Panel informacji referencyjnych jest również dodawany jako sekcja do formularza Główny - Interaktywny interfejs. Domyślnie sekcja panelu informacji referencyjnych jest dodawana do formularzy Sprawa, Konto, Kontakt oraz tabel niestandardowych.

  Więcej informacji: Właściwości sekcji

  3 kartyTrzy kolumnyWstawianie karty z trzema kolumnami o równej szerokości. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/tab-properties-legacy" data-linktype="relative-path">Właściwości karty

  Wstawianie karty z trzema kolumnami o szerszej środkowej kolumnie. 2 kartyDwie kolumnyWstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej prawej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej lewej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o równej szerokości. 1 kartaJedna kolumnaWstaw kartę z jedną kolumną. FormantPodsiatkaFormatuje podsiatkę i wstawia do formularza. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/sub-grid-properties-legacy" data-linktype="relative-path">Właściwości podsiatki

  RozdzielaczWstaw puste miejsce. Skrócony formularzWstawianie skróconego formularza. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/quick-view-control-properties-legacy" data-linktype="relative-path">Właściwości formantu skróconego formularza

  Zasób sieci WebWstaw zasób sieci Web, aby osadzić zawartość z innych miejsc na jednej stronie. com/pl-pl/power-apps/maker/model-driven-apps/web-resource-properties-legacy" data-linktype="relative-path">Właściwości zasobu sieci Web.

  Element IFRAMEElementy IFRAME można dodać do formularza w celu integracji zawartości z innej witryny internetowej w obrębie formularza. Oś czasuWstawianie formantu osi czasu w formularzu. Ten formant ukazuje w formularzu oś czasu działań związanych z tabelą. Link nawigacyjnyPrzy użyciu tej opcji, można wstawić łącze do nawigacji w formularzu. CzasomierzWstaw kontrolkę zegara w formularzu tabeli, aby śledzić czas w odniesieniu do SLA. com/pl-pl/dynamics365/customer-engagement/customer-service/add-timer-control-case-form-track-time-against-sla" data-linktype="absolute-path">Dodaj formant czasomierzaWyszukiwanie w Bazie wiedzyWstaw formant wyszukiwania, którego użytkownicy mogą używać do wyszukiwania artykułów merytorycznych. com/pl-pl/dynamics365/customer-engagement/customer-service/add-knowledge-base-search-control-forms" data-linktype="absolute-path">Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzyAsystent relacjiPrzy użyciu tej opcji, można wstawić formant Asystent relacji w formularzu.

  Poniższe elementy nie są obsługiwane w formularzach głównych:

  • Mapy Bing
  • Yammer
  • Źródła działań

  Następne kroki

  Użyj formularza głównego i jego składników

Opinia

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby

Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja formularza skróconego CAndh Ch S09ftxs B