Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn

Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn to praktyczny poradnik dla użytkowników urządzeń. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji urządzenia, w tym informacje na temat wyświetlacza, wybierania programów, czyszczenia filtra i innych czynności. Poradnik oferuje również wskazówki dotyczące utrzymania i konserwacji urządzenia, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie. Poradnik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn jest dostępny w formacie PDF, a także jako aplikacja mobilna dla urządzeń z systemami iOS i Android.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CWB 6441 XN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CWB 6441 XN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CWB 6441 XN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CWB 6441 XN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CWB 6441 XN

Strona: 1

44ÍNDICECONSEJOSYSUGERENCIAS........................................................................................................................................................................................................................................................ 61ADVERTENCIAS-COMPONENTES............................................................................................................................................................................................................................................ 62INSTALACIÓN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 63USO-MANTENIMIENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................... 64ИНДЕКССЪВЕТИИТРИКОВЕ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 65ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ-ЕЛЕМЕНТИ............................................................................................................................................................................................................................................ 66ИНСТАЛАЦИЯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67ИЗПОЛЗВАЙТЕ-ПОДДРЪЖКА.................................................................................................................................................................................................................................................... 68ESBGDownladefrmw.vbe.

Strona: 2

PL 445UWAGIISUGESTIENiniejszainstrukcjaobsługizostałaprzygotowanadlaróżnychwersjiurządzenia. Możliwejest, żeniektóreilustra-cjenieodzwierciedlajądokładniewaszegourządzenia.MONTAŻ• Producentnieponosiżadnejodpowiedzialnościzaszkodypowstałewwynikuniewłaściwegoiniezgodnegozzasadamitechnikimontażu.• Minimalnaodległośćbezpieczeństwapomiędzypłytąkuchennąaokapemmusiwynosić650mm(niektóremodelemogąbyćinstalowanenaniższejwysokości, patrzparagrafydotycząceustawieniaorazinstalacji).• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowejwewnątrzokapu.• WprzypadkuurządzeńklasyIanależysięupewnić, czydomowainstalacjaelektrycznagwarantujeprawidłoweuziemienie.• Podłączokapdowlotuotworuwyciągowegozapomocąruryośrednicyrównejlubwiększejniż120mm. Trasarurypowinnabyćmożliwienajkrótsza.• Niepodłączajokapudoprzewodówodprowadzającychspaliny(zkotłów, kominków, itp. ).• Jeżeliwpomieszczeniuużywanesązarównookap, jakiurządzenianiezasilaneenergiąelektryczną(naprzy-kładurządzenianagaz), należyzapewnićodpowiedniąwentylacjępomieszczenia. Jeżeliwkuchniniemawy-wietrznikówzapewniającychdopływświeżegopowietrza, należyjewykonać. Bezpieczneużytkowanieokapujestwówczas, gdymaksymalnepodciśnieniewpomieszczeniunieprzekracza0, 04mbar.• Jeżelikabelzasilającyzostanieuszkodzony, powinienzostaćwymienionyprzezproducentalubwykwalifikowa-nychpracownikówserwisu.• Jeśliinstrukcjainstalacjiurządzeniadogotowaniawskazujenapotrzebęzastosowanewiększejodległości, niżpodana powyżej, należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących od-prowadzaniapowietrza.UŻYTKOWANIE• Okapzostałzaprojektowanywyłączniedoużytkudomowego, doneutralizacjizapachówkuchennych.• Niewolnoużywaćokapudoinnychcelów.• Niepozostawiajwolnegoogniaodużejintensywnościpodzałączonymokapem.• Regulujzawszepłomienietak, abyniewydostawałysięonepobokachgarnków.• Niezostawiajpatelnibeznadzorupodczasichużytkowania:przegrzanyolejmożesięzapalić.• Niniejszeurządzenieniemożebyćużywaneprzezosoby(wtymdzieci)niepełnosprawniefizycznielubumy-słowoorazprzezbezdoświadczenialubwiedzynatematjegodziałania, operatorzypowinnizostaćpoinstru-owaniiskontrolowaniwekwestiiobsługiurządzeniaprzezosobyodpowiedzialnezajegobezpieczeństwo.• Dziecipowinnybyćnadzorowane, abyupewnićsiężeniebawiąsięurządzeniem.• „UWAGA:Częścizewnętrznemogąstaćsiębardzogorące, jeżeliużywanesąrazemzurządzeniamiprze-znaczonymidogotowania. ”KONSERWACJA• Przedprzystąpieniemdodowolnejczynnościkonserwacyjnejnależywyłączyćokapzsiecielektrycznej, wycia-gającwtyczkęlubwyłączającwyłącznikgówny.• Wykonujskrupulatnąiczęstąkonserwacjęfiltrazgodniezpodanymopisem(Niebezpieczeństwopożaru).• Powierzchnieokapuwystarczyczyścićwilgotnąszmatkąineutralnympłynemdomycia.Symbol naprodukcielubnaopakowaniuoznacza, żeproduktutegoniemożnatraktowaćjakzwykłychodpadów, alenależygozawieźćdopunktuzajmującegosięlikwidacjąurządzeńelektrycznychielektronicznych. Likwidującproduktwsposóbwłaściwy, przyczyniaszsiędozapobieganiaewentualnymujemnymwpływomnaśrodowiskoinazdrowieludzi, któremogłybypowstaćwwynikuniewłaściwejjegolikwidacji. Szczegółoweinformacjenatematrecyclingutegoproduktuuzyskaszwurzędziemiasta/gminy, lokalnychinstytucjachzajmującychsięlikwidacjaodpadówlubwsklepie, wktórymkupileśprodukt.2°

Strona: 3

PL 446OSTRZEŻENIA-CZĘŚCISKŁADOWEOSTRZEŻENIANiniejsze urządzenie zostało przystosowane do użycia jako okap WYCIĄGAJĄCY (wyprowadzenie powietrzanazewnątrz)lubFILTRUJĄCY(powrótpowietrzadopomieszczenia).- Minimalna odległość od powierzchni gotowania do dolnej krawędzie okapu powinna wynosić co naj-mniej650mm.- Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących funkcjonowania okapu w wersji wyprowa-dzającejpowietrzenazewnątrz. (wersjawyciągająca)- Należy zapewnić właściwe wietrzenie lokalu, gdy jednocześnie są używane okap lub urządzenia zasilaneenergiąinnąodelektrycznej;podciśnieniewlokaluniemożeprzekraczać4Pa(4x10-5bar).- Zbieranepowietrzeniemożebyćprzesyłanedoprzewodukominowegowykorzystywanegodousuwaniaspalinurządzeńzasilanychenergiąinnąniżelektryczna.- Należyprzestrzegaćodpowiednichprzepisówdotyczącychodprowadzaniapowietrza.- Unikaćobecnościwolnegoogniawprzestrzenipodokapem.- OkapzostałskonstruowanywklasieizolacyjnościII, niemakoniecznościpodłączaniauziemienia.- Przedprzystąpieniemdojakichkolwiekprackonserwacyjnych, należywyłączyćwtyczkęzgniazdka.- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie fizycznie lubumysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy powinni zostaćpoinstruowaniiskontrolowaniwekwestiiobsługiurządzeniaprzezosobyodpowiedzialnezajegobezpie-czeństwo.- Dziecipowinnybyćnadzorowane, abyupewnićsiężeniebawiąsięurządzeniem.PODŁĄCZENIEKABLAZASILANIAPrzed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na etykiecie znajdującej sięwewnątrzurządzenia, odpowiadanapięciuwdomowejinstalacjielektrycznej. Nakabluzasilaniazamontowaćwy-tyczę odpowiednią dla obciążenia podanego na tabliczce znamionowej; w przypadku bezpośredniego podłączeniado siecikoniecznejestzamocowanie pomiędzy urządzeniema sieciąelektrycznąwyłącznikajednobiegunowegozotwarciemstykówconajmniej3mm, przystosowanegodoobciążeniaorazzgodnegozpanującyminormami.CZĘŚCISKŁADOWE- 2elementymontażoweC- 1kołnierzredukcyjnyG- 1złączefiltrowaniaH(nażyczenie)- 2filtryzwęglaaktywnegoL(nażyczenie)

Strona: 4

PL 447Okapnależy zamontować wśrodkustrefy gotowania. Minimalnaodległość odpowierzchnigotowaniadodolnejkrawędzieokapupowinnawynosić conajmniej650mm.Montaż okapunależywykonać wnastępującysposób:1) Wykonać6otworów(X1-X2-J)Ø8mmwedługwielkościpodanychnarys. 1.2) Domontażuużyćśruborazkołkówznajdującychsięnawyposażeniu.3) PrzykręcićelementymontażoweC(fig. 2)dościanywotworachX1-X2.4) PrzymocowaćokapdościanywotworachzewnętrznychJ1orazJ2(rys. 3).5) MontażWYCIĄGAJĄCYlubFILTRUJĄCY:WYCIĄGAJĄCYAby zainstalować okap w wersji z wyciągiem należy go podłączyć do rury wylotowej za pomocą sztywnej lubgiętkiejruryø150lub120mm;wyborururydokonujemonter.• Dopodłączeniazrurą ø120mmzałożyć kołnierzredukcyjny9nawylotwkorpusieokapu.• Przymocować rurę odpowiednimiopaskami. Koniecznemateriałynieznajdują się wzestawie.• Wyjmijewentualnewęglowefiltryzapachowe.FILTRUJĄCY(WERSJAOPCJONALNA)- Założyć złączefiltrowaniaH(rys. 6).- Założyć filtryzwęglaaktywnegoL(rys. 7), blokującjeprzezobrótwkierunkuzgodnymzruchemwskazówekzegara(około10°)aż dozatrzymania. Podczasdemontażuwykonać czynnościwodwrotnejkolejności.MONTAŻ KOMINA6) Przy pomocy znajdujących się na wyposażeniu 4 śrub samogwintujących Ø2, 9mm, zamocować komingórnyA(rys. 8)naelementachmontażowychC(rys. 2/rys. 8). Odległość pomiędzyotworamimontażowymiX1orazX2określanajestprzezwysokość kominagórnegoH.7) Delikatnierozszerzyć dwieściankibocznekominadolnegoB(rys. 9)izałożyć goodprzodunaokap(rys. 9).

Strona: 5

PL 448UŻYTKOWANIE–KONSERWACJAZalecamy, abyuruchomić okapzarazporozpoczęciugotowaniaipozostawić gowłączonegookoło15minutpojegozakończeniu,domomentuaż znikną wszelkiezapachy.1) Tablicasterowaniazprzełącznikami- Przełączniksterowaniaoświetleniem.- Przełączniksterowaniaprędkością działania.- Kontrolkasygnalizującapracę silnika.2) Tablicasterowaniazprzyciskami- Przycisk, któryuruchamiapracę silnikaprzyminimalnejprędkości, przystosowanejdociągłejicichejwymianypowietrza, dlamałejilościzapachów.- Przycisk, któryuruchamia pracę silnikaprzyprędkości średniejprzystosowanejdo większości warunkówużytkowania, opty-malnejpodwzględemprzepływupowietrzaorazpowstającegohałasu.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej maksymalnej, przystosowanej do dużej emisji zapachów po-wstającychpodczasgotowania, takżeprzezdłuższyczas.- Przycisksterowaniaoświetleniem.Uwaga: Przed przystąpieniemdo jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych np. wymiany żarówki, należy odłączyć urzą-dzenieodsiecielektrycznej.1. OświetlenieSkładasięzdwóchżarówek(28W-40W). Podczaswymianynależypostępowaćwnastępującysposób(rys. 10):Wyjąćjedenzkołkówznajdującychsięzbokuplafoniery. Przesunąćszybęwbokażdoprzeciwnejstrony, następniedelikatniepocią-gnąćjąwdół. Wymienićżarówkęizamocowaćszybkęwodwrotnejkolejnościczynności.2. FiltryWmniejwięcejrównychodstępach, wzależnościodczęstotliwościużytkowaniaokapu, okołorazna2miesiącenależywyjąćfiltrymetaloweiumyćjew ciepłejwodzieześrodkiemczyszczącymlubbezpośredniow zmywarce, następnie zamontowaćwysuszone(filtrówzwęglaaktywnegoniewolnopodżadnympozoremmyć, należyjewymieniaćco2miesiące).3. CzyszczenieDomyciapowierzchnizewnętrznejokapuużywaćmiękkiejściereczkinasączonejalkoholemlubodpowiednimiśrodkamidostępny-miwhandlu. Niewolnoużywaćśrodkówściernychlubostrychprzedmiotów.WAŻNE:Otwartypłomieńjestszkodliwydlafiltrów, dlategozalecamy, abyniepozostawiaćwłączonegopalnikabezznajdującegosięnanimnaczynia. Czynnościczyszczeniaokapuoraz filtrówsąobowiązkowe, należywykonywaćto wedługpodanych wskazó-wek.UWAGA:Producentnieodpowiadazaewentualneszkodyspowodowaneprzezbrakkonserwacjifiltraprzeciwtłuszczowego(mycieraznadwamiesiące), wymianyfiltrawęglowegoorazprzestrzeganiawskazówekdotyczącychmontażuorazpodłączeniaelektryczne-go.

Strona: 6

www. beko. com

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CWB 6441 XN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Francuski, Polski, Rosyjski, Grecki, Węgierski, Bułgarski

Powiązane produkty Beko CWB 6441 XN

Rendered: 2023-02-03T09:38:12. 000Z

2 kanały, 4 elektrody
64 stałe programy
6 programy do indywidualnego ustawiania

Więcej szczegółów

SANITAS Elektrostymulator SEM 44

 • do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, elektrycznej stymulacji mięśni i masażu
 • funkcja timera
 • funkcja lekarza
 • 2 oddzielnie regulowane kanały z 4 samoprzylepnymi elektrodami
 • 64 zaprogramowane aplikacje do:
  • TENS
  • EMS
  • masażu
 • 6 programów z możliwością dostosowania
 • szerokość impulsu: 50 - 450 µs
 • częstotliwość impulsów: 1 - 150 Hz - ergonomiczna konstrukcja z klipsem na pasek
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • podświetlany, łatwy do odczytania duży wyświetlacz
 • wyświetlanie pozycji elektrody na wyświetlaczu w celu łatwiejszego umieszczenia elektrod
 • 50 poziomów intensywności
 • modyfikacja: podręcznik szybkiego startu
 • przewód zasilający: 160 cm
 • baterie w zestawie

 • ok. 13, 2 x 6, 3 x 2, 95 cm

 • tworzywo sztuczne, ABS

 • ok. 127 g


  Boja: inox

  Širina: 60 cm

Artikal nije dostupan za poručivanje


 • Opis
 • Deklaracija
Beko aspirator CWB 6441 XN
Dekorativni aspirator
Zakačen na zid - piramida
Boja: inox
Širina aspiratora: 60 cm
Mehaničke kontrole: pritisak na dugme
Broj nivoa snage: 3
Broj lampica: 2
Vrsta osvetljenja: halogeno
Snaga sijalica: 28 W
Ugljeni filter: opciono
Broj filtera za masnoću: 2
Vrsta filtera za masnoću: metal - kaseta
Filteri koji se mogu prati u mašini za pranje sudova
Broj motora: 1
Kapacitet ventilacije: 255 - 400 m3/h
Nivo buke: 55 - 68 dB
Raspon visine za ugradnju: 73, 5 - 102 cm
Dimenzije (VxŠxD): 74, 0 x 59, 8 x 48, 7 cm
Težina: 9, 8 kg
Model: BEKO CWB 6441 XN
Naziv i vrsta robe: ASPIRATORUvoznik: Zemlja porekla: Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

Napomena:
Tehnomediacentar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji aline može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutnodostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.

Slični proizvodi

Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu Beko Cwb 6441 Xn