Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell At40a

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell AT40A obejmują instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i bezpiecznego użytkowania produktu. Przed przystąpieniem do instalacji należy również przeczytać instrukcje obsługi i bezpieczeństwa producenta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące instalacji, konserwacji lub bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym dealerem Honeywell. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wytycznych producenta w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell At40a

9

PL

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Obsługa

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
Upewnić się,
czy żadna z części nie jest uszkodzona.
Uszkodzone części mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo i funkcje produktu.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
Należy pamię-
tać, aby nie pompować produktu zbyt mocno.
W przeciwnym razie można spowodować
jego pęknięcie.

Należy pamiętać o tym, że produkt może być
używany tylko przez osoby zapoznane z jego
funkcją i obsługą.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
W żadnym
przypadku nie używać produktu, jako pomocy
podczas pływania.

Powierzchnię flokowaną należy chronić przed
wilgocią.

Nie używać produktu w wodzie.

OSTROŻNIE! Produkt trzymać z dala od ognia.
W przeciwnym razie można spowodować jego
uszkodzenie.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZATRUCIA I PONIESIENIA SZKÓD RZE-
CZOWYCH!
W pobliżu produktu nie rozpa-
lać ognia, produkt trzymać z dala od źródeł
ciepła.

Należy pamiętać, że podłoże pod łóżkiem
powinno być równe i pozbawione ostrych
przedmiotów. W przeciwnym razie produkt
może ulec uszkodzeniu.

Nie prać produktu w pralce.

OSTROŻNIE! Należy przestrzegać, aby nie
obciążać produktu ciężarem większym, aniżeli
140 kg na każde pojedyncze łόżko. Obrażenia
oraz / lub uszkodzenia produktu mogą być tego
następstwem.

Zawόr

2

,

8

należy stosować jedynie razem

z odpowiednim dla niego adapterem pompy.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodze-
nia zaworu

.

Obsługa

Napompowanie łόżka nadmu-

chiwanego oraz poduszki

Wskazówka: Przed użyciem produktu po raz
pierwszy należy go gruntownie skontrolować pod
względem uszkodzeń w postaci ewentualnych
dziur, miejsc porowatych i nieszczelnych szwów.
Zalecenie: Produkt należy napompować i pozo-
stawić w tym stanie przez jeden dzień. Pozwolić,
żeby nowy produkt przewietrzył się przez kilka dni
na świeżym powietrzu.

OSTROŻNIE! Dmuchane produkty z tworzyw

sztucznych reagują w sposób wrażliwy na zimno
i gorąco. Dlatego produktu nie należy używać,
jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 15 °C
lub wyższa niż 40 °C. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia produktu.
Wskazówka: Napompowaniem produktu z
zasady powinny zajmować osoby dorosłe. Zwracaj
uwagę na to, żeby nie wpompować za dużo po-
wietrza do produktu. W żadnym wypadku nie
używaj sprężarki. Wstrzymaj pompowanie, gdy
podczas pompowania opór rośnie i szwy napinają
się. W przeciwnym razie materiał może ulec roze-
rwaniu. Używaj wyłącznie pompek ręcznych i / lub
pompek, które są przeznaczone specjalnie do na-
dmuchiwanych produktów plastykowych.

Najpierw rozwinąć produkt i sprawdzić, czy
nie występują w nim dziury, pęknięcia lub inne
uszkodzenia (patrz ilustracja A).
Wskazówka: Aby napompować produkt, do
zaworu powietrza

7

potrzebna jest pompka

ze złączem stożkowym (ø ok. 8, 5 mm). Do za-
woru śrubowego

należy użyć pompki ze

złączem stożkowym o średnicy ok. 17, 5 mm.

Odkręcić zamknięcie

1

z otworu zaworu

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara od zaworu powietrza, aby go otworzyć.

Ściągnąć zamknięcie

6

aby otworzyć zawór

Napompować produkt.

Przytrzymać miarkę kontrolną

14

obok paska

pomiarowego

13

. Jeśli długość paska pomia-

rowego odpowiada długości miarki kontrolnej,

102583_mer_Luftbett_Content_HU_CZ_SK. indd 9

16. 07. 14 12:30

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania urządzeń wspomagających

  Ze względu na różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku sposób wykonywania tych czynności należy rozpatrywać oddzielnie. W przypadku podnoszenia i odkładania obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest podobne pod warunkiem, że wysokość podnoszenia i odkładania są do siebie zbliżone.

  Zaleca się, aby wysokość ponoszenia i odkładania była zbliżona do wysokości bioder pracownika wykonującego te czynności, wówczas zadaniem pracownia będzie jedynie dobre chwycenia ładunku, przesunięcie go jak najbliżej do tułowia i podniesienie poprzez odchylenie tułowia do tyłu lub np. poprzez wspięcie na palce.

  Zaleca się aby podczas zdejmowania ładunku z wysokości bioder, np. ze stołu lub blatu, ładunek miał jak najdłuższy kontakt ze stołem lub blatem, wówczas siła oddziaływująca na pracownika będzie mniejsza.

   

  Rys. 10. Zdejmowania ładunku ze stołu – kontakt ładunku z blatem.

  W przypadku gdy ładunek znajduje się na wysokości podłogi zaleca się aby podnoszenia go wykonywać poprzez ugięcie kolan i bioder utrzymując jednocześnie wyprostowany tułów (plecy, rys. 11). W przypadku ładunków, których szerokość nie przekracza 50-60 cm zaleca się aby podczas podnoszenia z wysokości podłogi znajdował się on pomiędzy kolanami pracownika lub możliwie blisko nich. pl/CIOPPortalWAR/file/83941/2017102622222&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-11. 11. Podnoszenie ładunku z podłogi poprzez ugięcie kolan i bioder z wyprostowanym tułowiem.

  Podczas podnoszenia ładunków wyposażonych w uchwyty znajdujące się na wysokości kolan (wiadro, walizka, skrzynka przenoszona przez dwóch pracowników) zaleca się aby podczas ruchu podnoszenia rozpocząć także ruch przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy. pl/CIOPPortalWAR/file/83942/2017102622235&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-12. 12. Podnoszenie ładunku z podłogi do góry i do przodu.

  Zastosowanie urządzeń wspomagających nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa wykonywania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku.

  Podczas stosowania urządzeń wspomagających należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

  Przy zastosowaniu urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków należy uwzględnić masę urządzenia jako część składową dopuszczalnej masy ładunku (np. 12 i 20 kg dla kobiet oraz 30 i 50 kg dla mężczyzn).

  Stosując urządzenia wspomagające bez napędu do czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku należy wykonywać je w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do naturalnej – stojącej, wyprostowanej. Podczas podnoszenia płyt chodnikowych z zastosowaniem chwytaka należy podnosić ładunek dwoma rękoma, natomiast przenosić ładunek można jedną ręką. W przypadku zastosowania chwytaka do płyt chodnikowych do przenoszenia ładunku o większej wysokości i mniejszej masie można podnosić ładunek jednocześni rozpoczynając czynność przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy (rys. 13). pl/CIOPPortalWAR/file/83943/2017102622249&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-13. 13. Podnoszenie ładunku z zastosowanie chwytaka do płyt chodnikowych do góry i do przodu.

  Podczas podnoszenia krawężników z zastosowaniem chwytaka czynność podnoszenia należy rozpocząć jednocześnie, aby obciążenia dla obu pracowników było podobne. Konstrukcja chwytaka do krawężników umożliwia podnoszenia i przenoszenie ładunku tak, że środek miejsca chwytu ładunku (uchwyty chwytaka) dla obu pracowników znajduje blisko osi ciała. Takie Jest to najkorzystniejsza ze względu na obciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

  Zasada rozpoczynania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania jednocześnie, np. na komendę, dotyczy wszystkich czynności wykonywanych zespołowo.

  Zaleca się aby ładunki przenoszone były możliwie jak najbliżej tułowia i w bezpośrednim kontakcie z tułowiem, wówczas część masy ładunku będzie obciążała bezpośrednio tułów i kończyny dolne, a obciążenie kończyn górnych będzie nieznacznie mniejsze.

  W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy wskazane jest aby ładunki przenoszone byłe po jak najbardziej płaskiej, utwardzonej powierzchni i odpowiednio oświetlonej.

  Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell At40a

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell At40a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell At40a