Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt

Deklaracja Dell U3223qzt jest monitoriem z ekranem dotykowym, który zapewnia wyraźny obraz i wygodny dostęp do informacji. Przed rozpoczęciem instalacji, montażu, użytkowania lub serwisu Dell U3223qzt, należy zapoznać się z instrukcją montażu, obsługi i serwisu dostarczoną wraz z produktem. Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji monitora. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania monitora i zgodności z wszelkimi wymaganiami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące serwisu produktu oraz listę komponentów, które można zamawiać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt

Każde urządzenie małe czy duże musi posiadać aktualne tłumaczenie instrukcji obsługi. Tak jak napisanie dobrej instrukcji obsługi nie jest łatwe, tak i jej dobre tłumaczenie należy do trudnych, wręcz karkołomnych zadań.
W dobrej instrukcji producent zwraca uwagę użytkownika na wiele aspektów dotyczących maszyny. Zaczyna zatem od działań, których użytkownik nie może wykonywać, porusza również kwestie montażu, transportu maszyny i plan jej konserwacji. Jest to jeden z podstawowych dokumentów tworzonych przez producenta maszyny. Jeśli dane urządzenie trafia na rynek zagraniczny lub jest importowane do Polski, to tłumaczenie instrukcji obsługi jest koniecznością.

 • instrukcję dotycząca bezpieczeństwa – jest ona najważniejszym aspektem tłumaczenia, gdyż od jej zrozumienia zależy życie i zdrowie osób korzystających z danego urządzenia;
 • opis sposobu zasilania urządzenia – jakie kable należy stosować, jak podłączyć zasilacz, a także jak podłączyć baterie;
 • sposób naprawy urządzenia – warunki gwarancji oraz punkty serwisowe;
 • sposób czyszczenia urządzenia i jego konserwacji;
 • możliwości użytkowania sprzętu przez dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności czuciowej i psychicznej;
 • sposoby użytkowania urządzenia na świeżym powietrzu jak również korzystania z urządzenia w pobliżu źródeł wody lub ognia;
 • specyfikację techniczną;
 • dane na temat zasilania;
 • elementy składowe dotyczące budowy urządzenia;
 • informacje dotyczące obsługi i działania urządzenia;
 • informacje na temat przygotowania urządzenia do pracy.

Tłumaczenie instrukcji obsługi to nie tylko zabezpieczenie producenta

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) wskazuje się na obowiązki producenta, które powinien spełnić przed wprowadzeniem maszyny do obrotu, jak również przed oddaniem do użytku. Toteż każdy producent wg tego rozporządzenia powinien zapewnić, że:

 1. maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 2. dostępna jest dokumentacja techniczna maszyny,
 3. dostarczone zostaną niezbędne informacje, w szczególności instrukcje,
 4.  przeprowadzone zostaną właściwe procedury oceny zgodności,
 5.  sporządzona zostanie i dołączona do maszyny deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej,
 6.  zamieszczone zostanie oznakowanie CE (Conformité Européenne).

Również, zgodnie z tym rozporządzeniem, maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku powinna zostać wyposażona w instrukcję:
„Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany do zapewnienia dokumentacji technicznej oraz dostarczenia niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji”.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacja maszyny powinna się składać zasadniczo z trzech elementów:
– dokumentacji technicznej,
– instrukcji obsługi,
– instrukcji konserwacji.

Instrukcje obsługi i konserwacji trzeba wykonać w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej – większość szanujących się producentów dołącza tłumaczenie instrukcji obsługi na angielski, niemiecki, francuski oraz na język kraju, do którego urządzenie zostanie przekazane.

„Instrukcja oryginalna”

Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, musi zostać umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.
Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki jest dostarczane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar.

Wykonane tłumaczenie obejmuje całe instrukcje, a nie tylko wybrane fragmenty i należy je opatrzyć napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel dokonuje weryfikacji tłumaczenia instrukcji. Tłumaczenie instrukcji obsługi wykonuje osoba wprowadzająca maszynę na dany obszar.

Osobą wprowadzająca maszynę na dany obszar może być użytkownik, który dokonał zakupu maszyny.
Maszyna powinna posiadać „Instrukcję oryginalną”, a także Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

W niektórych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczonej do użytkowania przez wyspecjalizowany personel, zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest napisana wyłącznie w języku, którym posługuje się personel.
Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe przypadki użycia maszyny.

W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcję, a także tłumaczenie instrukcji obsługi, należy napisać prostym, jasnym oraz przejrzystym językiem, umożliwiającym wszystkim łatwe jej użytkowanie.

Tłumaczenie poświadczone instrukcji obsługi – czy warto?

Tak jak pisaliśmy wcześniej tłumaczenie instrukcji obsługi nie musi być wykonane przez całą mocą podkreślamy iż warto takie tłumaczenie wykonać przysięgle.

Tumacz przysięgły należy do grupy osób, wykonujących tzw. zawód zaufania publicznego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać bardzo trudny egzamin i wykazać się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Tłumacz przysięgły odpowiada cywilnie a także i karnie. Jeżeli poniesiemy straty w konsekwencji nieprawidłowego przetłumaczenia instrukcji obsługi, to również tłumacza dotkną konsekwencje finansowe. W skrajnych przypadkach tłumacz przysięgły może nawet stracić prawo do wykonywania zawodu.

W celu wyceny instrukcji obsługi Państwa urządzenia – prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Można również przyjść na Wspólną 41 w centrum Warszawy lub też zadzwonić pod numer 22 5841035.

Między Kruczą a Marszałkowską – sprawdź co ciekawego możesz zobaczyć w pobliżu – tutaj

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Artykuł sponsorowanyUsługi specjalistyczne

  Importując lub eksportując towary często pojawiają się wątpliwości i pytania co do tłumaczeń dokumentacji technicznej, spisu treści łącznie z opisami rysunków lub też instrukcji BHP. Nie jesteśmy pewni kto powinien być odpowiedzialny za tłumaczenia, czy na pewno tłumaczyć trzeba we wszystkich językach krajów, do których wysyłamy produkt, czy jest jakaś różnica między tłumaczeniem instrukcji obsługi towaru pochodzącego z Unii Europejskiej a tym spoza jej granic?

  Kto jest odpowiedzialny za tłumaczenie?

  Według przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - dalej r. z. w. m. producent lub jego upoważniony do tego przedstawiciel ma szereg kryteriów obowiązkowych do spełnienia, zanim wprowadza produkt do obrotu. Jest to między innymi dostarczenie dokumentacji technicznej, niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji obsługi, sporządzenie deklaracji zgodności WE. Ponadto, zgodnie z § 58 r. m., jakakolwiek maszyna oddana do użytku bądź wprowadzona do obrotu musi mieć dołączoną instrukcję. Odpowiedzialny jest za to producent lub przedstawiciel. Wynika z tego, iż tłumaczenie dokumentacji maszyn, nie tylko instrukcji obsługi, jest niezbędne.

  Co należy tłumaczyć?

  Według § 6 i 58 r. dokumentacja maszyny powinna zawierać: dokumentację techniczną, instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji. Obie instrukcje muszą być przetłumaczone na co najmniej jeden, oficjalny język Unii Europejskiej. Do maszyny powinna być dołączona „instrukcja oryginalna”, lub też w razie potrzeby tłumaczona wersja z napisem „tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Warto również zwrócić uwagę na to, iż jeśli tłumaczenie instrukcji jest wymagane, powinna ona być przetłumaczona w całości, nie częściowo. Tak więc tłumacz pod uwagę powinien wziąć między innymi pełną nazwę producenta, deklarację zgodności WE, ogólny opis maszyny, opis stanowiska lub stanowisk pracy, opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem.

  Tłumacz przysięgły

  Kolejnym pytaniem jest, czy do tłumaczenia spisu treści i wszelakiej dokumentacji technicznej niezbędne jest zatrudnienie specjalizującego się w tłumaczeniach dokumentacji technicznej tłumacza przysięgłego? Otóż nie jest to konieczne, producent musi jedynie podjąć się weryfikacji tłumaczenia instrukcji obsługi wykonanej przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie danego produktu na rynek. Mimo to warto jest skonsultować się z profesjonalnym biurem tłumaczeń, na przykład Interpreter, które doradzi w razie jakichkolwiek wątpliwości.

  Podziel się

  Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Dell U3223qzt