Instrukcja konfiguracji Epson Emp 503c

Konfiguracja urządzenia Epson EMP 503c może być wykonana za pomocą instrukcji lub oprogramowania dostarczonego przez producenta. Przed konfiguracją należy upewnić się, że zainstalowano wszystkie wymagane oprogramowanie, a także przeprowadzić testowanie sprzętu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności konfiguracyjnych, należy przeprowadzić testowanie, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z zamierzeniem. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne i inne informacje mogą być zapisywane w urządzeniu, aby ułatwić proces konfiguracji w przyszłości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji Epson Emp 503c

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON EMP-TW700. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON EMP-TW700 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON EMP-TW700

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON EMP-TW700 QUICK START MANUAL (1294 ko)
EPSON EMP-TW700 (6931 ko)EPSON EMP-TW700 ESC VP21 COMMANDE (209 ko)EPSON EMP-TW700 QUICK START MANUAL (1294 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON EMP-TW700

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przyklad: [InputA] [Start]ZawartoUywane symbole Czynnoci które mona wykona za pomoc programu EMP Monitor rodowisko pracy 12Jednoczesna rejestracja kilku projektorów w grupie............ 14 Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego zarejestrowaniu................................................................... 16 Projektory zarejestrowane rcznie......................................... 16 Projektory zarejestrowane przy uyciu automatycznego wyszukiwania............................................. [... ] Dokonaj niezbdnych ustawie, korzystajc z poniszej tabeli.· Jeli wywietli si "Widok szczególowy", z menu "Edycja" wybierz "Nowy" - "Grupa".Mona take wykona t czynno otwierajc menu "Edycja", a nastpnie, z pozycji "Nowy" wybierajc "Grupa".Po wprowadzeniu szczególów, kliknij [Zarejestruj], aby rozpocz rejestracj. Ikona(y) zarejestrowanego projektora(ów) wywietl si w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon(y) projektora(ów), aby zarejestrowa grup utworzon za pomoc "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy", a nastpnie wybierz "Edycja".WSKAZÓWKA3Nazwa grupyWywietlana ikona Nadrzdna grupa MonitorWprowad nazw grup(y), która bdzie wywietlana w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Wprowad ikon(y), która bdzie wywietlana w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Jeli nie wybierzesz tej opcji, zostan uyte ustawienia wprowadzone podczas rejestracji poszczególnych projektorów. Nie mona ustawi tej opcji podczas tworzenia nowej grupy.Mona take wykona t czynno otwierajc menu "Edycja", a nastpnie wybierajc pozycj "Edycja".4W oknie "Edycja projektora" wybierz nazw grupy, która zostanie uyta podczas rejestracji "Nadrzdna grupa", a nastpnie kliknij [Zmie]. Status zarejestrowanej grupy wywietli si jako ikona w "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy".Szczególowe informacje o rejestracji mona take sprawdzi uywajc"Lista projektorów" w menu "Widok".Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorów16Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego zarejestrowaniuf Projektory zarejestrowane rczniePROCEDURAf Projektory zarejestrowane przy uyciu automatycznego wyszukiwania1Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy" i wybierz "Monitorowanie wylczone". Nastpnie, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikon i wybierz "Edycja".W "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy" usu projektory, których nazwy lub adresy IP zmienily si. sstr. 17 Uruchom automatyczne wyszukiwanie w celu ponownej rejestracji projektora(ów). 8Mona take wykona te czynnoci z poziomu menu "Edycja".Jeli zmienila si tylko nazwa projektora, w wywietlonym oknie "Edycja projektora" kliknij [Znajd]. Jeli zmienil si adres IP, w polu "Adres IP" wprowad nowy adres, a nastpnie kliknij [Znajd]. · Przemieszczanie ikon Aby zmieni pozycj ikony w "Widok grupowy", przecignij j w wybrane miejsce i upu.Uklad okien monitorowania20Monitorowanie za pomoc "Widok szczególowy"f Znaczenie ikon "Widok szczególowy"Status zarejestrowanych projektorów wywietla si w "Widok szczególowy" w postaci listy, niezalenie od grup, w których zarejestrowano projektory.Monitorowanie wylczone Projektor nie jest monitorowany. Po klikniciu ikony prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji "Monitorowanie wlczone", projektor zostanie dodany do projektorów monitorowanych. Trwa aktualizacja danych Bld sieci (bld uwierzytelnienia hasla monitor) Nie wprowadzono Hasla monitora po zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono nieprawidlowe Haslo monitora. 9, 12, 14 Bld sieci (Bld polczenia TCP)*2 Bld sieci (bld komunikacji ESC/VP. net)*3 Nazwa grupy: Gdy projektory s zarejestrowane w grupie, wywietli si nazwa grupy, w której zarejestrowano dany projektor. Zasilanie wlczone, Zasilanie wlczone, status status normalny nieprawidlowy Zasilanie Zasilanie wylczone, status wylczone, status normalny nieprawidlowy Czas pracy lampy: Pokazuje czas pracy lampy projektora.Wygld ikon oraz ich znaczenie wyjaniono poniej. Brak ostrzee lub problemów*1 Ostrzeenie lub problem Wystpil bld zwizany z projektorem. Powiadomienie Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.21Poziom temperatury: Poziom temperatury wewntrznej wywietlany jest za pomoc nastpujcych piciu ikon. Temperatura Ostrzeenie o wewntrzna w wysokiej normie temperaturze Temperatura Bld temperatury wewntrzna w wewntrznej normie Ostrzeenie o wysokiej temperaturze Informacja o bldzie: Pokazuje powiadomienie lub informacj o ostrzeeniu/problemie za pomoc nastpujcych ikon. Wymie lamp*4 Ostrzeenie o wysokiej temperaturze Wymie filtr powietrza Brak filtra powietrza Maly przeplyw powietrza Bld czujnika przeplywu pow. oslon lampy Bld lampy Usterka lampy podczas wlczania Wysoka temperatura wewntrzna Bld wewntrzny Bld wentylatora Bld czujnika Inny bld*1 Gdy "Grupowy widok poziomu temperatury" w "Konfiguracja otoczenia", dostpnej z poziomu menu "Narzdzie", jest ustawiony jako "Wlczone", wówczas ikona wskazujca wewntrzn temperatur bdzie wywietlana ponad ikon projektora. · Sprawd, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wlczone" lub czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowoci" ustawiono opcj "Sie wlczona". ] Zalecamy wprowadzi haslo, ze wzgldu na zwikszenie bezpieczestwa programu. Blokada programu zostanie wylczona i wszystkie czynnoci bd mogly by ponownie wykonywane.Wlczanie i wylczanie blokady programuf Wlczanie blokadyKonfiguracja hasla w celu wylczenia blokady programuPodczas gdy blokada programu jest wylczona, wykonaj nastpujce czynnoci.Z menu "Narzdzie" wybierz pozycj "Blokada programu". Blokada programu zostanie wlczona; adne czynnoci, za wyjtkiem uruchamiania i zamykania programu EMP Monitor oraz wylczania blokady, nie bd mogly zosta wykonane. f Wylczanie blokadyZ menu "Narzdzie" wybierz pozycj "Konfiguracja otoczenia". ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON EMP-TW700

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON EMP-TW700.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON EMP-X5. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON EMP-X5 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON EMP-X5

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON EMP-X5 (3929 ko)
EPSON EMP-X5 BROCHURE (1675 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON EMP-X5

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przyklad: [InputA] [Start]ZawartoUywane symbole Czynnoci które mona wykona za pomoc programu EMP Monitor rodowisko pracy 12Jednoczesna rejestracja kilku projektorów w grupie............ 14 Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego zarejestrowaniu................................................................... 16 Projektory zarejestrowane rcznie......................................... 16 Projektory zarejestrowane przy uyciu automatycznego wyszukiwania............................................. [... ] Dokonaj niezbdnych ustawie, korzystajc z poniszej tabeli.· Jeli wywietli si "Widok szczególowy", z menu "Edycja" wybierz "Nowy" - "Grupa".Mona take wykona t czynno otwierajc menu "Edycja", a nastpnie, z pozycji "Nowy" wybierajc "Grupa".Po wprowadzeniu szczególów, kliknij [Zarejestruj], aby rozpocz rejestracj. Ikona(y) zarejestrowanego projektora(ów) wywietl si w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon(y) projektora(ów), aby zarejestrowa grup utworzon za pomoc "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy", a nastpnie wybierz "Edycja".WSKAZÓWKA3Nazwa grupyWywietlana ikona Nadrzdna grupa MonitorWprowad nazw grup(y), która bdzie wywietlana w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Wprowad ikon(y), która bdzie wywietlana w polu "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy". Jeli nie wybierzesz tej opcji, zostan uyte ustawienia wprowadzone podczas rejestracji poszczególnych projektorów. Nie mona ustawi tej opcji podczas tworzenia nowej grupy.Mona take wykona t czynno otwierajc menu "Edycja", a nastpnie wybierajc pozycj "Edycja".4W oknie "Edycja projektora" wybierz nazw grupy, która zostanie uyta podczas rejestracji "Nadrzdna grupa", a nastpnie kliknij [Zmie]. Status zarejestrowanej grupy wywietli si jako ikona w "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy".Szczególowe informacje o rejestracji mona take sprawdzi uywajc"Lista projektorów" w menu "Widok".Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorów16Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego zarejestrowaniuf Projektory zarejestrowane rczniePROCEDURAf Projektory zarejestrowane przy uyciu automatycznego wyszukiwania1Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy" i wybierz "Monitorowanie wylczone". Nastpnie, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikon i wybierz "Edycja".W "Widok grupowy" lub "Widok szczególowy" usu projektory, których nazwy lub adresy IP zmienily si. sstr. 17 Uruchom automatyczne wyszukiwanie w celu ponownej rejestracji projektora(ów). 8Mona take wykona te czynnoci z poziomu menu "Edycja".Jeli zmienila si tylko nazwa projektora, w wywietlonym oknie "Edycja projektora" kliknij [Znajd]. Jeli zmienil si adres IP, w polu "Adres IP" wprowad nowy adres, a nastpnie kliknij [Znajd]. · Przemieszczanie ikon Aby zmieni pozycj ikony w "Widok grupowy", przecignij j w wybrane miejsce i upu.Uklad okien monitorowania20Monitorowanie za pomoc "Widok szczególowy"f Znaczenie ikon "Widok szczególowy"Status zarejestrowanych projektorów wywietla si w "Widok szczególowy" w postaci listy, niezalenie od grup, w których zarejestrowano projektory.Monitorowanie wylczone Projektor nie jest monitorowany. Po klikniciu ikony prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji "Monitorowanie wlczone", projektor zostanie dodany do projektorów monitorowanych. Trwa aktualizacja danych Bld sieci (bld uwierzytelnienia hasla monitor) Nie wprowadzono Hasla monitora po zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono nieprawidlowe Haslo monitora. 9, 12, 14 Bld sieci (Bld polczenia TCP)*2 Bld sieci (bld komunikacji ESC/VP. net)*3 Nazwa grupy: Gdy projektory s zarejestrowane w grupie, wywietli si nazwa grupy, w której zarejestrowano dany projektor. Zasilanie wlczone, Zasilanie wlczone, status status normalny nieprawidlowy Zasilanie Zasilanie wylczone, status wylczone, status normalny nieprawidlowy Czas pracy lampy: Pokazuje czas pracy lampy projektora.Wygld ikon oraz ich znaczenie wyjaniono poniej. Brak ostrzee lub problemów*1 Ostrzeenie lub problem Wystpil bld zwizany z projektorem. Powiadomienie Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.21Poziom temperatury: Poziom temperatury wewntrznej wywietlany jest za pomoc nastpujcych piciu ikon. Temperatura Ostrzeenie o wewntrzna w wysokiej normie temperaturze Temperatura Bld temperatury wewntrzna w wewntrznej normie Ostrzeenie o wysokiej temperaturze Informacja o bldzie: Pokazuje powiadomienie lub informacj o ostrzeeniu/problemie za pomoc nastpujcych ikon. Wymie lamp*4 Ostrzeenie o wysokiej temperaturze Wymie filtr powietrza Brak filtra powietrza Maly przeplyw powietrza Bld czujnika przeplywu pow. oslon lampy Bld lampy Usterka lampy podczas wlczania Wysoka temperatura wewntrzna Bld wewntrzny Bld wentylatora Bld czujnika Inny bld*1 Gdy "Grupowy widok poziomu temperatury" w "Konfiguracja otoczenia", dostpnej z poziomu menu "Narzdzie", jest ustawiony jako "Wlczone", wówczas ikona wskazujca wewntrzn temperatur bdzie wywietlana ponad ikon projektora. · Sprawd, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wlczone" lub czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowoci" ustawiono opcj "Sie wlczona". ] Zalecamy wprowadzi haslo, ze wzgldu na zwikszenie bezpieczestwa programu. Blokada programu zostanie wylczona i wszystkie czynnoci bd mogly by ponownie wykonywane.Wlczanie i wylczanie blokady programuf Wlczanie blokadyKonfiguracja hasla w celu wylczenia blokady programuPodczas gdy blokada programu jest wylczona, wykonaj nastpujce czynnoci.Z menu "Narzdzie" wybierz pozycj "Blokada programu". Blokada programu zostanie wlczona; adne czynnoci, za wyjtkiem uruchamiania i zamykania programu EMP Monitor oraz wylczania blokady, nie bd mogly zosta wykonane. f Wylczanie blokadyZ menu "Narzdzie" wybierz pozycj "Konfiguracja otoczenia". ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON EMP-X5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON EMP-X5.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instrukcja konfiguracji Epson Emp 503c

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji Epson Emp 503c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji Epson Emp 503c