Informacja o wydaniu Cabletron Systems 924tx

Cabletron Systems 924tx to sieciowy adapter firmy Cabletron Systems, który został wydany w roku 1998. Adapter zawiera 24 portów 10Base-T, które mogą być używane do łączenia komputerów w sieć Ethernet. Adapter posiada również wbudowane funkcje obsługi sieci, takie jak potwierdzenia dostarczania pakietów, kontrola przepływu i rozpoznawanie adresów MAC. Adapter Cabletron Systems 924tx był bardzo popularny w latach 90-tych i był często używany do tworzenia sieci Ethernet dla małych firm.

Ostatnia aktualizacja: Informacja o wydaniu Cabletron Systems 924tx

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029z późn. zm. ), informuję o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów PrzesyłowychGAZ-SYSTEM S. A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzji nr 37/22, z dnia 30. 11. 2022 r., znak: I-VI. 7840. 1. 39. 2022, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. : „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 o długości około 65 m (elementu sieci przesyłowej) jako drugiego zasilania do SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław – Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo-upustowego DN100 PN63”, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 955, 956 i 957/2 w obrębie ewid. 0009 Trzciana, jedn. ewid. 181612_2 Świlcza.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 361, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17 867 13 61.

Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www. gov. pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „Co robimy/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę” na okres 14 dni, od dnia 2 grudnia 2022 r.

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja:
30. 2022 14:15 Katarzyna Nalepa

Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Jakowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

Pokaż historię zmian

TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Informacja o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., decyzji nr 37/22, z dnia 30. 2022, o pozwoleniu na budowę inwestycji1. 030. 2022 14:15 Katarzyna Nalepa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Podczas korzystania z systemu Linux może pojawić się potrzeba uzyskania informacji o używanym systemie lub specyfikacjach sprzętowych. Jako zwykły użytkownik systemu Linux lub programista ważne jest, aby sprawdzić zgodność oprogramowania lub systemu sprzętowego, który chcesz zainstalować. Wiersz poleceń systemu Linux zawiera wiele wbudowanych poleceń umożliwiających zapoznanie się z oprogramowaniem i platformą sprzętową, nad którą pracujesz. W tym samouczku opisano użycie wszystkich tych poleceń.

Polecenia i przykłady wymienione w tym samouczku zostały zaimplementowane w systemie Ubuntu 18. 04 LTS.

Wyświetlanie podstawowych informacji o systemie w Linux Shell

Aby poznać podstawowe informacje o systemie, musisz znać narzędzie wiersza poleceń o nazwie uname-short dla nazwy unix.

Polecenie uname

Polecenie uname zawiera wiele przełączników. Podstawowe polecenie opisane poniżej zwraca tylko nazwę jądra:

$ uname

Dane wyjściowe:

Jak widać, polecenie uname, gdy jest używane bez przełączników, zwraca tylko nazwę jądra, tj. Linux dla mojego systemu.

Uzyskaj nazwę jądra Linuksa

Kiedy dokładnie chcesz, aby polecenie wypisało nazwę jądra, użyjesz następującej komendy:

$ uname -s

Wyjście:

Powyższe wyjście wyświetliło Linux jako moją nazwę jądra.

Pobierz wydanie jądra Linux

Aby wydrukować informacje o wydaniu jądra, użyj następującego polecenia:

$ uname -r

Wyjście:

Powyższe polecenie wyświetliło numer wydania mojego Linux

Uzyskaj Wersja jądra Linux

Aby pobrać wersję jądra, użyj następującego polecenia:

$ uname -v

Wyjście:

Powyższe dane wyjściowe pokazują numer wersji mojego jądra.

Uzyskaj nazwę hosta węzła sieciowego

Możesz wydrukować nazwę hosta sieciowego swojego węzła:

$ uname -n

Możesz także użyć następującego polecenia w tym samym celu, co bardziej przyjazne dla użytkownika:

$ uname --nodename

Wyjście:

Oba polecenia będą wyświetlać to samo wyjście. Należy pamiętać, że nazwa hosta i nazwa węzła mogą nie być takie same w systemach innych niż Linux.

Uzyskaj architekturę sprzętową maszyny (i386, x86_64 itp. )

Aby poznać architekturę sprzętową systemu, nad którym pracujesz, użyj następującego polecenia:

$ uname --m

Wyjście:

Wyjście x86_64 oznacza, że ​​używam architektury 64-bitowej. Wyjście i686 oznacza, że ​​użytkownik jest w systemie 32-bitowym.

Uzyskaj typ procesora

Aby poznać typ używanego procesora, użyj następującego polecenia:

$ uname -p

Wyjście:

To wyjście pokazuje, że używam procesora 64-bitowego.

Uzyskaj platformę sprzętową

Aby poznać używaną platformę sprzętową, użyj następującego polecenia:

$ uname -i

Dane wyjściowe:

W moim przypadku dane wyjściowe są takie same jak nazwy sprzętu.

Uzyskaj informacje o systemie operacyjnym

Następujące polecenie poinformuje cię o nazwie używanego systemu operacyjnego:

$ uname -o

Dane wyjściowe:

Moja maszyna Ubuntu wyświetliła powyższe dane wyjściowe dla mojego systemu.

Wyświetlanie wszystkich informacji o poleceniu Uname

Powyższe polecenia wyświetlały informacje systemowe zgodnie z typem zastosowanego przełącznika. W przypadku, gdy chcesz wyświetlić wszystkie informacje o systemie na raz, użyj następującego polecenia:

$ uname -a

Wyjście:

Możesz zobaczyć, że powyższe dane wyjściowe pokazują pełną listę informacji o systemie dla użytkownika.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o sprzęcie

W tym miejscu opiszemy polecenia inne niż uname, które są używane do wyodrębnienia szczegółowych informacji o sprzęcie w twoim systemie:

Uzyskaj informacje o sprzęcie za pomocą lshw

Narzędzie lshw umożliwia pobranie ważnych informacji o sprzęcie takich jak pamięć, procesor, dyski itp. z twojego systemu. Uruchom następujące polecenie jako superużytkownik, aby wyświetlić te informacje:

$ sudo lshw

Wyjście:

Powyższe wyjście jest bardzo szczegółową wersją informacji o sprzęcie mojego systemu. Możesz także wyświetlić podsumowanie informacji o sprzęcie, jak opisano w poniższej sekcji.

Krótkie podsumowanie

Aby wyświetlić podsumowanie szczegółowego profilu sprzętowego, użyj następującego polecenia:

$ lshw -short

Dane wyjściowe:

Powyższe dane wyjściowe to kolumnowe podsumowanie profilu sprzętowego, które jest bardziej czytelny.

Tworzenie pliku HTML

Narzędzie lshw pozwala również wydrukować profil sprzętowy do pliku HTML jako superużytkownik. W tym celu użyj następującego polecenia:

$ sudo lshw -html > [filename. html]

Przykład:

$ sudo lshw -html > hardwareinfo. html

Dane wyjściowe:

Powyższy plik HTML został utworzony w folderze / home / user /.

Uzyskaj informacje o procesorze za pomocą lscpu

Narzędzie lscpu wyświetla na ekranie szczegółowe informacje o procesorze z plików sysfs i / proc / cpuinfo. Oto jak możesz użyć tego polecenia:

$ lscpu

Wyjście:

Powyższe dane wyjściowe wyświetlają architekturę procesora, liczbę procesorów, rdzenie, model rodziny procesorów, wątki, pamięci podręczne procesorów i wiele więcej.

Uzyskaj informacje o blokowaniu urządzenia za pomocą lsblk

Narzędzie lsblk wyświetla informacje o wszystkich podstawowych urządzeniach pamięci w twoim systemie, takich jak dysk twardy, jego partycje i dyski flash podłączone do twojego systemu.

$ lsblk

Możesz użyć następującego polecenia, aby wyświetlić znacznie bardziej szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach:

$ lsblk -a

Wyjście:

Uzyskaj informacje o urządzeniu USB za pomocą lsusb

lsusb wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach USB kontrolery i podłączone do nich urządzenia. Uruchom następujące polecenie:

$ lsusb

Możesz także użyć następującego polecenia, aby wyświetlić szczegółowe informacje o każdym urządzeniu USB

$ lsusb -v

Wyjście:

To wyjście wyświetla wszystkie kontrolery USB i podłączone urządzenia.

Uzyskaj informacje o innych urządzeniach

Możesz także wyświetlić informacje o następujących urządzeniach twojego systemu:

  • Urządzenia PCI

Polecenie: $ lspci

  • Urządzenia SCSI

Polecenie: $ lsscsi

  • Urządzenia SATA

Polecenie:

$ hdparm [devicelocation] e. g. $ hdparm /dev/sda2

Po ćwiczeniu wraz z tym samouczkiem nigdy nie zapomnisz uzyskać informacji o Linuksie i sprzęcie bazowym twojego systemu. Pomoże to sprawdzić specyfikacje systemu oraz to, czy potencjalny sprzęt lub oprogramowanie jest kompatybilne z twoim systemem.

  • Komunikaty
  • 2023-01-26 13:35

fot. freepik. com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja nt.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie cofnięcia pozwów
o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S. A., Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S. A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2023 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 18 stycznia 2023 roku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie
z powództwa VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, FAMILIAR S. A., SICAV-SIF przeciwko Spółce (tj. w sprawie zaskarżenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. ).

Na skutek wydania ww. postępowania zniesione zostały terminy posiedzeń Sądu wyznaczonych w ww. sprawie na 14 i 16 lutego 2023 roku.

Postanowienie nie jest prawomocne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-502Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza23
(ulica)(numer)
536 544 490
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb. com. plecbedzin. pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-26Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..

Informacja o wydaniu Cabletron Systems 924tx

Bezpośredni link do pobrania Informacja o wydaniu Cabletron Systems 924tx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacja o wydaniu Cabletron Systems 924tx