Gwarancja Calderaspas Paradise

Gwarancja Calderaspas Paradise to jeden z najbardziej znanych i najlepiej ocenianych programów gwarancyjnych. Ten program obejmuje wszystkie produkty marki Calderaspas, od kasyno, przez domy, po centra rozrywki. Gwarancja Calderaspas Paradise zapewnia pełny zwrot pieniędzy, jeśli produkt nie będzie działać prawidłowo lub będzie wyposażony w wadliwe części. Większość produktów marki Calderaspas jest objęta gwarancją na okres trzech lat. Gwarancja Calderaspas Paradise obejmuje również bezpłatną wymianę na nowy produkt, jeśli stary produkt będzie niezdatny do użytku w ciągu trzech lat od daty zakupu. Dzięki temu programowi klienci mogą być pewni, że otrzymują wysokiej jakości produkty, które będą działać poprawnie i bezproblemowo.

Ostatnia aktualizacja: Gwarancja Calderaspas Paradise

OKRES GWARANCJI

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.


 

Produkt

Okres Gwarancji

POCO Phone

24 miesiące

Pozostałe produkty Xiaomi są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy, nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.

OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA

Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu

GWARANCJA

W przypadku otrzymania przez Xiaomi uzasadnionego roszczenia, wynikajacego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Xiaomi, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, (2) zastępąpi wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.

W przypadku wady, są to jedyne i wyłączne środki zaradcze w zakresie dozwolonym przez prawo. Opłaty za wysyłkę i przeładunek mogą być zastosowane, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został sprzedawany przez firmę www. mi. com może www. po. co oraz w zakresie obowiązującego w nim prawa. Każdy nowy, wymieniony produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub (30) dni, w zależności od tego, który cykl jest dłuższy bądz przez dodatkowy okres, jeżeli ma zastosowanie zastosowanie w danym kraju.

JAK UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ

Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu bądź w takim, który zapewni jednakowy stopień ochrony, ze szczególną uwagą na zapakowanie urządzenia w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu w trakcie transportu. Adres wysyłki dostępny jest na oficjalnej stronie firmy Xiaomi www. com/pl może www. co. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Xiaomi może zażądać od klienta dostarczenia dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z numerem IMEI dla telefonów oraz numerem seryjnym (SN) dla pozostałych produktów. Obowiązkiem zgłaszającego jest stworzenie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania oraz innych materiałów, które mogą być przechowywane w pamieci urządzenia. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikajace z ich staty bądź sformatowania podczas obslugi gwarancyjnej.

Aby uzyskać informację o statusie naprawy, należy skontaktować sie z: //www. pl/

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wytwarzanych przez firmę Xiaomi lub dla firmy Xiaomi, którą można zidentyfikować przy użyciu znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi" lub "POCO", nazwy handlowej bądź logo.

Gwarancja nie dotyczy: (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, tornado itd; (b) Zaniedbania; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Strat zwiazanych z używaniem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyna zewnętrzną; (g) Uszkodzeń wywołanych wykorzystaniem Produktu poza dozwolonym lub zamierzonym zastosowaniem opisanym przez Xiaomi lub w skutek niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami Xiaomi. Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania i danych użytkownika nie są objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent lub pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakiekolwiek określenie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na jego legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

GWARANCJA DOROZUMIANAZ wyjątkiem przypadków zastrzeżonynych przez obowiązujące prawo, wszystkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do czasu trwania tej gwarancji. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianych gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania

OGRANICZENIE SZKÓD

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę zysków, dochodów lub danych, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia zasad gwarancji lub dorozumianej gwarancji za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych przez obowiązujące prawo bądź jakiejkolwiek inna teorię prawną, nawet jeśli Xiaomi zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia szkód szczególnych, pośrednich, przypadkowych lub następczych, więc powyższe ograniczenia może nie mieć zastosowania do każdego nabywcy.

Niniejsza Ograniczona Gwaranacja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, Xiaomi lub POCO zapewnia serwis gwarancyjny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie prowadzona jest autoryzowana przez Xiaomi dystrybucja i obsługa posprzedażna. Oznacza to, że smartfon Xiaomi lub POCO kupiony w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech jest objęty serwisem gwarancynym w każdym z tych krajów.

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu

POCO F4/POCO X4 GT

Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www. com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).

Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejsze gwarancji poprzez centra serwisowe Xiaomi. Lista centrów serwisowych Xioami jest dostępna na stronie https://www. com/pl/support/warranty/

1. Zakres gwarancji

Konsument, który zakupił smartfon POCO F4/POCO X4 GT („Produkt”) pomiędzy 23 Czerwca 2022 r. a 23 Czerwca 2023 r. w którymkolwiek ze sklepów dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie https://www. com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium.

Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy Produktu.

2. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:
1) Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
2) Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
3) Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:
1) Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;
2) Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;
3) Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
4) Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;
5) Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub warunkom gwarancji podstawowej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

POCO F4 GT

Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie //www. html, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”). html

Konsument, który zakupił smartfon POCO F4 GT („Produkt”) pomiędzy 26 Kwietnia 2022 r. a 26 Kwietnia 2023 r. com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium.

1) Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
2) Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:
1) Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;
4) Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU-POCO X3 PRO

Ponad uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie //www. co/global/service/warranty/, https://www. com/pl/service/warranty w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”) obowiązuje również niniejsza dodatkowa, nieodpłatna gwarancja.

1. ZAKRES GWARANCJI

Konsumenci, którzy zakupią Poco X3 Pro ("Produkt") w okresie od 29 marca 2021 do 29 czerwca 2022, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi lub POCO na terytorium Polski ("Terytorium") i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi lub POCO w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu pod warunkiem, że ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie. WYŁĄCZENIA

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:

I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
II. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;
III. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

I. Konsument nie dysponuje fakturą zakupu lub rachunku za dostawę;
II. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
IV. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
V. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU – POCO F3

Konsumenci, którzy zakupią POCO F3 ("Produkt") w okresie od 12 kwiecień 2021 do 12 lipiec 2022, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi lub POCO na terytorium Polski ("Terytorium") i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi lub POCO w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu pod warunkiem, że ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np.

V.

Wszystko, czego potrzebujesz - z PARKSIDE

 • GWARANCJA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

  Narzędzia PARKSIDE podlegają ścisłej kontroli i charakteryzują się wysoką jakością materiałów oraz solidnym wykonaniem.

 • CENA I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIAPARKSIDE to bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności. To narzędzia zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów.RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKTÓWSzeroka gama produktów PARKSIDE oferuje wszelakiego rodzaju praktyczne narzędzia dla domu, warsztatu czy ogrodu.

 1. Tokarka do drewna

  Praca w drewnie wymaga precyzji – poznaj możliwości tokarki Parkside i zacznij projektować praktyczne, dekoracyjne dodatki w zaciszu domowego warsztatu!

  ZOBACZ

 2. Wiertarka stołowaPrzekonaj się, jak z jednej, niewielkiej płyty może powstać gra planszowa „Samotnik”. Do jej opracowania niezbędne jest precyzyjne narzędzie – takie jak wiertarka stołowa Parkside!

 3. Urządzenie wielofunkcyjne 4w1Połączenie wiertarkowkrętarki, szlifierki uniwersalnej, piły szablastej i multinarzędzia daje nieograniczone możliwości wiercenia, wkręcania, szlifowania i cięcia!

 4. Stołowa piła tarczowaStołowa piła tarczowa to narzędzie, którego nie może zabraknąć w żadnym warsztacie, nie tylko hobbystycznym, ale także tym profesjonalnie zajmującym się obróbką drewna!

Standardowa gwarancja trwa zwykle 24 miesiące od pierwszego uruchomienia. Nie możemy z nim jednak czekać w nieskończoność, gdyż zazwyczaj istnieje ograniczenie typu „nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu”. Podstawowym warunkiem jej utrzymania jest wykonywanie corocznych, standardowo płatnych przeglądów urządzenia. Dokonuje ich albo przedstawiciel producenta albo firma autoryzowana, posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez producenta. Ceny są różne – od 200 zł (oczywiście plus dojazd) dla prostych urządzeń do niemal tysiąca złotych dla większych systemów, serwisowanych przez producenta (lub jego przedstawiciela na Polskę). Warto zapytać o koszty corocznego przeglądu i jego dokładny zakres.

Istotne jest również pierwsze uruchomienie – powinien je wykonać autoryzowany przedstawiciel (również producent lub firma zewnętrzna). Jeśli montaż wykonał ktoś inny, niż uruchomienie, nierzadko ta osoba powinna być obecna podczas pierwszego startu pompy ciepła. Zazwyczaj jest to również czynność płatna, kosztująca kilkaset złotych.

Urządzenie być może będzie trzeba zarejestrować – dzieje się to zwykle w momencie podpisania odpowiednich dokumentów podczas instalacji lub pierwszego uruchomienia, niektórzy producenci wymagają również rejestracji w Internecie.

Standardową praktyką jest umieszczanie zapisów ogólnych warunków gwarancyjnych na stronach internetowych producenta. Istnieje szansa, że dla naszego urządzenia otrzymamy dedykowaną kartę, w której będą szczegółowe opisy co gwarancja obejmuje i jakie elementy należy corocznie sprawdzać.

W przypadku pompy ciepła powietrznej sytuacja wydaje się prosta – chodzi o odpowiednie umiejscowienie urządzenia w budynku (zachowanie niezbędnych odległości itp. ), prawidłowe podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej oraz, co najważniejsze, doprowadzenie w odpowiedni sposób wymaganej ilości powietrza i odprowadzenie powietrza zużytego. W przypadku urządzenia split, kiedy zachodzi konieczność połączenia kilku elementów rurami z czynnikiem chłodniczym, instalator powinien mieć uprawnienia chłodnicze.

Przeglądając jednak wytyczne projektowe dotyczące gruntowych pomp ciepła, obok prawidłowego podłączenia do instalacji grzewczej i elektrycznej, szczególną uwagę zwracają wytyczne dotyczące dolnego źródła. Nie oszczędzajmy na tym, gdyż usterki, których powodem będzie niepoprawnie wykonane dolne źródło (a dokładniej wykonane niezgodnie z wytycznymi), obciążą naszą kieszeń. W przypadku kolektora pionowego ważną rolę zaczynają odgrywać przepisy prawa geologicznego i górniczego. Odwiert powinna wykonać firma z uprawnieniami, z wykonaniem stosownej, zatwierdzanej przed odpowiednie organy, dokumentacji. Zabezpiecza ona nas w przypadku naprawy gwarancyjnej przed podaniem w wątpliwość jakości wykonania dolnego źródła.

Osobnym tematem są pompy ciepła wykorzystujące jako dolne źródło wodę. Tutaj, oprócz prawa geologicznego i górniczego wkraczamy w prawo wodne oraz ochronę środowiska. Producenci mają również własne wytyczne dotyczące jakości wody przepływającej przez wymienniki, mogą również wymagać wymiennika pośredniego.

Co więc gwarancja obejmuje?

Gwarancja obejmuje uszkodzenia „z winy producenta”, czyli te które są skutkiem wady powstałej w urządzeniu – konstrukcyjnej lub sterowania. Serwis zwykle zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie 14 dni roboczych, w przypadku konieczności zamówienia części, termin jest ustalany z klientem. ly/3VOS9FC" title="" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer sponsored">

Bardzo często jednak przyczyną awarii pompy ciepła są problemy z instalacją, do której jest podłączona. Jeśli zepsuła się na skutek problemu, który wystąpił w instalacji grzewczej naszego budynku, szykujemy się do zapłaty za naprawę. Podobnie, w sytuacji gdy wprowadziliśmy ustawienia powodujące niepoprawną pracę urządzenia – wówczas awaria następuje na skutek „użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem”. Gwarancja nie obejmuje również elementów eksploatacyjnych, zużywających się w trakcie normalnego użytkowania. Dobrym przykładem jest anoda ochronna zasobnika ciepłej wody użytkowej, którą co pewien czas musimy wymienić na swój koszt. Oczywiście regularny przegląd obejmuję kontrolę jej stanu. Analogicznie sytuacja wygląda z przepalonymi bezpiecznikami lub zużytymi uszczelkami.

Oczywiście każdą naprawę musi wykonać autoryzowany serwisant. W przeciwnym razie utracimy gwarancję na urządzenie. ly/3OIKshm" title="" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer sponsored">

W przypadku pomp ciepła z zabudowanym zbiornikiem do ciepłej wody użytkowej może się zdarzyć, że inny czas gwarancji obowiązuje dla pompy ciepła (2 lata) a inny dla zbiornika (np. 5 lat).

Czy warto przedłużać gwarancję producenta?

Cały artykuł w GLOBEnergia Plus 4/2017

Gwarancja Calderaspas Paradise

Bezpośredni link do pobrania Gwarancja Calderaspas Paradise

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Gwarancja Calderaspas Paradise